Vilka bedömningsmaterial kan används för att kartlägga språkutveckling i förskolan?

Vilka bedömningsmaterial kan används för att kartlägga språkutveckling i förskolan?

Svar:

Språkliga bedömningar bör, när det gäller flerspråkiga barn, göras på alla barnets språk. Här är några exempel på material som kan användas vid bedömning av förskolebarns språk:

TRAS-materialet, Tidig Registrering Av Språkutveckling, är ämnat att följa små barns språkutveckling, 2–5 år. Genom att observera och sedan notera barnens språkliga färdigheter i en språkcirkel kan man följa varje enskilt barns språkliga utveckling. TRAS finns att köpa från Nypon förlag. På förlagets webbplats finns också information om kurser i TRAS.

ALLA SKA MED är ett observationsmaterial för förskolan där olika områden observeras: socioemotionell utveckling, lek, trivsel, vardagsaktiviteter, sensomotorisk utveckling och språk. Materialet ges ut av OrdAF förlag.

GrUS (Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk) är ett bedömningsmaterial som kan användas för att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med hjälp av GrUS kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan också användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning. GrUS säljs av Nypon förlag.
Nypon förlags webbplats

Studentlitteratur ger också ut Nya SIT, som är ett språkligt impressivt test för barn som prövar förmågan att förstå svenska språket. Testet är ämnat att användas framför allt av logopeder och tal- och specialpedagoger i arbetet med språkförsenade barn. Testet går även att använda med flerspråkiga barn och barn som har hörselnedsättning. På samma förlag finns Gramba, som är ett standardiserat grammatiktest för åldrarna 3–6 år. Det tolkar alla förekommande grammatiska konstruktioner som har betydelse för ett barns grammatiska utveckling. Resultatet tolkas i såväl percentiler som staninevärden.
Studentlitteraturs webbplats 
Publicerat fredag 10 juni 2022