Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Svar:

Från och med den 1 juli 2019 står det i Läroplan för förskolan att "för döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket."

Det är skolhuvudmannens ansvar att möta detta i sitt arbete så att det enskilda barnet får det stöd och stimulans som krävs. Kommuner och andra huvudmän löser detta på olika sätt. Stäm av med aktuell huvudman. 

Vissa kommuner har hörselförskolor
Några kommuner erbjuder riktad verksamhet för barn med hörselnedsättning  i så kallade hörselförskolor. I dessa arbetar personal med fördjupad kompetens kring teckenspråk alternativt tecken som stöd.  Pedagoger på hörselförskolor har ofta en utbildning i att möta barn med hörselnedsättning. 

Samarbeta med hörselhabiliteringen
Samarbetet med regionens hörselhabilitering för barn och unga är en viktig del i det totala stödet kring kommunikation. Regionen erbjuder föräldrautbildningar i teckenspråk och är vårdnadshavares och barnets tidiga och nära stöd. Tag kontakt med hörselhabiliteringen i din region för aktuell information om vad de kan erbjuda i stöd till barn och föräldrar.  

Läs även vad Skolverket skriver om flerspråkighet i förskolan och teckenspråk.   

I SPSM:s Stödmaterial Hörselnedsättning kan du läsa mer om 

Publicerat torsdag 1 oktober 2020