Vad innebär en pedagogisk utredning?

Vad innebär en pedagogisk utredning?

Svar:

En pedagogisk utredning innebär att kartlägga och dokumentera en elevs funktioner och färdigheter, starka sidor och svårigheter. Lika viktigt som att utreda elevens förutsättningar, är att på organisations- och gruppnivå kartlägga hur tillgänglig lärmiljön är som eleven befinner sig i. Skolan ska i sin beskrivning och förslag till åtgärder ta hänsyn till omständigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Elevens röst skall också beaktas.

I 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) står det att läsa följande; "Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.  Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Bestämmelserna i första–tredje styckena och i 9–12 §§ ska inte tillämpas, om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §."

I Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram hittar du mer information om pedagogisk utredning.
Om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats

I Skolverkets Stödinsatser i utbildningen finns ytterligare information
Stödinsatser i utbildningen på Skolverkets webbplats

Vid olika frågeställningar kring elevers skolsvårigheter finns ofta anledning att börja med att undersöka läs- och skrivförmågan. I vårt stödmaterial görs utredningen på tre nivåer, skol-nivå, grupp-nivå samt individnivå. 
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 25 juni 2018