Vad innebär en pedagogisk utredning?

Vad innebär en pedagogisk utredning?

Svar:

En pedagogisk utredning syftar till att få syn på en elevs behov av särskilt stöd när det trots tidigare stöd i form av extra anpassningar inte räcker för eleven att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, skollagen kap.3

Delar och rubriker som finns med i alla slags utredningar
Det finns vissa grundprinciper för alla slags utredningar där rubriksättningen ger stöd i arbetet. På vår webbplats finns ett material som ger stöd för läs- och skrivutredningar men som också kan användas för pedagogisk utredning. Materialet innehåller alla rubriker och delar som är viktiga att ta hänsyn till när man utreder en elevs behov av särskilt stöd.  
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter på vår webbplats

Delar i en pedagogisk utredning

Kartläggning
En kartläggning ska vara objektiv och belysa elevens hela skolsituation och lärmiljö. Det är viktigt att kartläggningen görs på organisation, grupp och individnivå. Här ingår bland annat att dokumentera och sammanställa tidigare anpassningar och stöd. Observationer kan ibland vara en hjälp för att få syn på hur undervisning och lärmiljö påverkar elevens möjlighet att nå kunskapskrav och mål.
Observationsschemat finns på sidan 30 i rapporten ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf).

Elevens delaktighet och kartläggning av lärmiljön ser vi som centrala i en pedagogisk utredning. Det ger goda förutsättningar att formulera rätt åtgärder

Bedömning
När kartläggningen är klar gör man en sammanfattning och analys av resultaten som ger en grund för en saklig bedömning av vilka stödinsatser som är relevanta.
Om åtgärdsprogram och pedagogisk utredning på vår webbplats

Skolverket ger stöd för utredning
Skolverkets material Stödinsatser i utbildningen har som syfte att vägleda skolor i deras arbete med olika stödinsatser när en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen.  Där finns mer att läsa om utredning av särskilt stöd.
Stödinsatser i utbildningen på Skolverkets webbplats
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats

Utredning inför mottagande i grundsärskolan
När det finns en frågeställning om eleven har rätt till en annan skolform ska fyra utredningar göras. En pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. Den pedagogiska utredningen ger värdefull information och analys av elevens skolsituation och hur lärmiljön påverkar måluppfyllelsen. 
Om mottagande i grundsärskolan på Skolverkets webbplats

Publicerat onsdag 26 januari 2022