Vad gäller för upprättande av åtgärdsprogram för gymnasieskolan?

Vad gäller för upprättande av åtgärdsprogram för gymnasieskolan?

Svar:

Samma regelverk kring åtgärdsprogram  gäller för både grundskolan och gymnasieskolan. Om det framkommer att elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar, ska detta anmälas till rektorn. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska hon eller han ges sådant stöd och ett åtgärdsprogram utarbetas, enligt 3 kap. 9 § skollagen.

Publicerat torsdag 1 oktober 2020