Vad är viktigt att tänka på vid skolbyte eller stadieövergångar för barn och elever med synnedsättning eller blindhet?

Barn och elever med synnedsättning eller blindhet går inom alla skolformer. Skolbyten eller stadieövergångar kan se olika ut beroende på vilken skolform det gäller. Vi bör först lyssna in vad barnet och eleven tycker är viktigt om sitt skolbyte eller stadieövergång.

Svar:

Lämna uppgifter från förskolan
Förskolläraren har ett ansvar för att barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas i överlämnanden. Det ska finnas samarbetsformer så att barnet och vårdnadshavare kan förbereda sig för övergången.

Skolans skyldigheter
Det är elevens behov som styr om skolan gör en överlämning. Skolan är skyldig att lämna relevanta uppgifter som kan underlätta för elevens skolgång. Bjud vårdnadshavarna och eleven till samtal. Berätta om den information som skolan planerar att lämna. Beskriv även vilka rutiner ni använder. Om skolan haft stöd av Resurscenter dövblind från SPSM, kan de delta vid överlämnandet. Detta sker i så fall utifrån vårdnadshavares samtycke.

Lämna uppgifter från skolan
Uppgifter som ska lämnas är resultatet av den uppföljning av stöd som skolan gör vid vårterminens slut, inför en stadieövergång eller ett skolbyte. Skolan bör lämna information om eleven fått extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar och särskilt stöd kan vara:

- Specialpedagogiska insatser.
- Särskilt schema över skoldagen.
- Tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, stöd att förstå texter och tidshjälpmedel.
- Anpassade läromedel.
- Digitala lärverktyg, anpassade programvaror och tekniska hjälpmedel till exempel förstorande hjälpmedel, punktskriftsskärm och talsyntes.
- Ha enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång.
- Behov av resurslärare eller assistent. 
- En anpassad fysisk lärmiljö, exempelvis med uppmärkta ledstråk eller uppmärkning med punktskrift.
- Anpassad utomhusmiljö exempelvis ledstråk.

Skolan bör lämna eventuellt åtgärdsprogram där det särskilda stödet är beskrivet. Är det relevant lämnar skolan även utredningen som är gjord utifrån åtgärdsprogrammet. Resurscenter syn kan ha varit delaktig i en sådan utredning.

Barn- och elevhälsoteam
Barn- och elevhälsoteamet har en viktig roll för barn och elever med synnedsättning eller blindhet. Dessa barn och elever har ofta många kontakter, till exempel syncentral. Om vårdnadshavare samtycker kan skolan bjuda in inblandade till en samverkansträff.

Skolan som tar emot eleven
Se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt. Mottagande skola kan även besöka den nuvarande skolan. De kan då ta del av arbetssätt och bygga relation med eleven. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det kan eleven få genom ett eller flera besök som sträcker sig över en längre tidsperiod. Utse en kontaktperson som samverkar med skolan som lämnar eleven och andra inblandade exempelvis syncentral.

Lärmiljön på den nya skolan

- Anpassa den fysiska lärmiljön i de lokaler som eleven är i. Det kan till exempel vara klassrum, gymnastiksal, matsal och korridorer. 
- Taktila ledstråk och taktila symboler som hjälper eleven att hitta.
- Ha gärna undervisningen i ett hemklassrum. Det är bra med ett anslutande grupprum.
- Se över klassens storlek. Gör det möjligt för klassen att arbeta i mindre grupper.
- Skolan behöver se över att det finns anpassade läromedel, digitala lärverktyg och annat utifrån elevens behov när eleven börjar. Beställ anpassade läromedel i god tid. Om en anpassning behöver göras av     läromedel som inte är anpassade sedan tidigare, kan produktionstiden vara runt 4-6 månader.    
- Se till att datorutrustning och tillhörande program fungerar. Syncentralen förskriver programvara och en del hjälpmedel, men oftast står skolan för elevens dator. Här behöver skola och syncentral kommunicera    för att få allt att fungera tillsammans.

Organisationen på den nya skolan

- Rektor har huvudansvar för att organisera lärmiljön för eleven med synnedsättning eller blindhet.
- Skolan behöver personal som har den kompetens som behövs utifrån elevens behov.
- Personalen bör erbjudas kompetensutveckling (se SPSM:s kursutbud).
- Se över schemaläggning och tid för samplanering.
- En tydlig rollfördelning och vilket ansvar olika professioner har, exempelvis mentor, undervisande lärare, resurs, elevhälsan.
- Eleven kan behöva enskild undervisning med ämneslärare.
- Sök vid behov specialpedagogiskt stöd av SPSM. Formulär finns på spsm.se 


I skriften Elever med punktskrift som läsmedium - Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer finns mer att läsa om lagar, regler och arbetssätt.

Läs om överlämning vid skolbyte på Skolverket:Publicerat onsdag 1 juni 2022