Ska elever som kan läsa arbeta med språklig medvetenhet?

Ska elever som kan läsa arbeta med språklig medvetenhet?

Svar:

Att knäcka läskoden är en stor händelse i ett barns liv. Därmed innebär det också en pedagogisk utmaning att förmedla en fortsatt bestående läslust genom att erbjuda engagerande böcker och boksamtal på rätt nivå.

Språklig medvetenhet och läsning är inte riktigt samma sak
Att eleven redan läser behöver inte innebära att han eller hon är språkligt medveten. Det är viktigt att göra en kartläggning för att kunna undervisa på rätt nivå. Delaktighet och gemenskap är viktigt för alla och i arbetet med språklig medvetenhet krävs att uppgifterna för redan läsande elever är fortsatt stimulerande och utmanande. Risken är annars att situationen övergår i tristess vilket kan vara förödande. Ur 3 kap 2§ skollagen; "Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling."
Publicerat tisdag 24 september 2019