Ska barn med autism i förskoleklass ta del av Läsa-, skriva-, räkna-garantin?

Jag undrar också om barn med autism läser utifrån samma kursplan som övriga elever?

Svar:

Den 1 juli 2019 började nya bestämmelser i skollagen att gälla. Då infördes Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, ska få det så tidigt som möjligt och att stödet är utformat utifrån elevens behov.
Obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd
De nationella och obligatoriska kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden ger läraren stöd för en likvärdig bedömning. I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. Du som lärare genomför kartläggningsmaterialen på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Läroplanen 
I läroplanen står det att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper. Det står också att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Elever med en autismspektrum-diagnos läser utifrån de kursplaner som finns för alla elever. Eleven läser alltså efter grundskolans läroplan, det är den som är aktuell för förskoleklassen. 

Vill du veta mer?
För att få veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, däribland autismspektrumtillstånd AST, kan du ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens Studiepaket NPF. Där får du information om bland annat pedagogiska strategier, tillgänglig lärmiljö och kognition.


Publicerat tisdag 12 april 2022