När tycker ni att man tidigast ska göra en läs- och skrivutredning?

När tycker ni att man tidigast ska göra en läs- och skrivutredning? En logoped har sagt att hon vill helst vänta tills eleven går i årskurs 3.

Svar:

Det är viktigt att utredningen genomförs. Alltför många elever blir inte tidigt upptäckta i skolan och de kan få många och onödiga problem i sina studier.

Vårt stödmaterial kan användas från och med årskurs två
Vi har ett stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Där får man en helhetsbild av både skolsituation och individens utveckling. Självklart måste eleven ha haft en tid av läs- och skrivundervisning innan man kan se hur stor skillnaden är gentemot jämnåriga. Efter ett år i skolan, alltså i årskurs två, blir detta synligt och stödmaterialet kan användas från år två.
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats

Kontinuerlig kartläggning
Vi förordar ett arbete med kontinuerlig kartläggning av elevernas läs- och skrivutveckling. Med hjälp av en detaljerad kunskap om individens utveckling i de olika aspekterna av läsning, har man ett gott underlag för att gå vidare med en fördjupad utredning i de fall man tycker att det återstår frågetecken. Helsingborgs stad har beskrivit detta arbete.
Helsingborgsmodellen på pedagogsajten i Helsingborg

Vem gör vad under en utredning?
En bra modell för hur utredningsarbete kan gå till i skolsammanhang, beskrivs i Utredningsmodellen hos Svenska Dyslexiföreningen. Du hittar den på deras webbplats.
Utredningsmodellen hos Svenska Dyslexiföreningen

Vad behöver elever med dyslexi?
Elever som ligger i riskzonen för dyslexi behöver specialpedagogiska individuella insatser, det räcker inte med extra anpassningar. Det slås fast i flera sammanhang, vi refererar till Dyslexirapporten som togs fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2014. Riskfaktorer är exempelvis brister i fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämningsförmåga (RAN) och bokstavskunskap. Det viktigaste för att förebygga framtida svårigheter är alltså att upptäcka brister på dessa områden och sätta in åtgärder snabbt.
Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser

Strukturerad fonem-grafemkoppling på vår webbplats

Publicerat tisdag 26 februari 2019