När övergår de pedagogiska arbetsuppgifterna i personlig assistans?

Vi har en elev med omfattande rörelsehinder. Vad ingår i den pedagogiska personalens arbetsuppgifter runt eleven? Arbetsuppgifterna handlar till mycket stor del om att lyfta på toaletten, träna i ståskal, medicinhantering med mera. När anses arbetsuppgifterna övergå till att handla om personlig assistans?

Svar:

Det är två olika regelverk som styr vilken rätt till stöd eleven har. Personlig assistans är något som föräldrarna kan ansöka om och vad ni som skola har att förhålla er till regleras i skollagen. Det framgår inte i frågan om det redan finns beslut om personlig assistans och om eleven har assistent eller om den pedagogiska personalen du nämner är undervisande lärare.

En del kommuner fördrar att inte ha personal som är anställda av någon annan i sin verksamhet och då får skolan tillgodose även dom mer praktiska omvårdnadsbehoven.

Rätt till personlig assistens
Rätten till personlig assistans regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En kort beskrivning av innehållet i lagen finns på Habilitering & Hälsa Stockholms läns landsting.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det finns också en handbok, riktad direkt till unga, om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning. Den heter Visst har jag rätt att.... , och utgiven med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Visst har jag rätt att...(PDF-dokument)

Skolans uppdrag och vårt stöd
En personlig assistent ersätter inte den personal som behöver finnas för att driva en verksamhet. Skolan måste erbjuda det stöd som behövs för att göra undervisningen tillgänglig och ge stöd så att eleven når målen för sina studier. Vi som myndighet kan ge er stöd i hur det stödet kan vara utformat utifrån de pedagogiska konsekvenser som elevens funktionsnedsättning kan medföra.
Specialpedagogiskt stöd på vår webbplats.

På vilket sätt ni ska utforma stödet till eleven behöver ni diskutera med vårdnadshavare och kommunens LSS-handläggare. Det är viktigt att den eller de resurspersoner som arbetar med eleven vet vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Elevens egna synpunkter ska alltid beaktas.

Publicerat tisdag 23 maj 2017 Granskat fredag 17 november 2017