När kan man tillämpa omvänd integrering i särskola?

Vad gäller vid omvänd integrering i särskola? I vilka fall kan en elev få gå i särskolan trots att eleven i nuläget inte kan bedömas uppfylla kriterier för intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning, men där mycket stora inlärningssvårigheter finns? Exempelvis när det gäller nyanlända elever där bedömningen kring intellektuell funktionsnedsättning är svår.

Svar:

En elev som är inskriven i grundskolan kan få sin undervisning i en klass i grundsärskola, om berörda rektorer är eniga och elevens vårdnadshavare samtycker (7 kap. 9 § skollagen). Grundskolans kursplaner gäller för den integrerade eleven.

Beslut av rektor
Efter beslut av rektor för grundskolan får de avvikelser som krävs göras från grundskolans timplan, med hänsyn till undervisningens upplägg. Det är viktigt att undervisande lärare är insatt i de kunskapskrav eleven ska arbeta mot och vad som gäller vid betygssättningen. Elevens behov av stöd genom extra anpassningar och särskilt stöd för att nå målen enligt grundskolans kursplaner ska också tillgodoses.

Mer information finns hos Skolverket
Ni kan läsa mer om vad som gäller vid individintegrering, också omvänd integrering, i Skolverkets stödmaterial Integrerade elever. I skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever, kan ni också läsa om de specifika former av stöd som gäller för nyanlända elever, exempelvis prioriterad timplan.
Integrerade elever

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever


Publicerat onsdag 28 oktober 2020