Min fråga gäller elever med särskilt stöd på gymnasiet.

Elever med nedsatta exekutiva förmågor med regelbundet stöd av elevassistent får nu en sårbar situation när all undervisning bedrivs på distans. Assistenterna stöttar via telefon och digitala kanaler, men det blir ändå en stor skillnad för eleverna. Hur kan vi tänka runt undantagsparagrafen i sådana situationer om perioden med distansundervisning blir långvarig och påverkar elevernas möjlighet att uppnå/visa sin faktiska förmåga?

Svar:

Undantagsbestämmelsen gäller fortfarande
Undantagsbestämmelsen är fortfarande möjlig att tillämpa vid betygssättningen även om förutsättningarna för undervisningen nu har ändrats på grund av coronaviruset. Fortfarande gäller att lärare endast ska använda undantagsbestämmelsen om det inte räcker med särskilt stöd för att eleven ska nå en viss del av kunskapskraven. Om elevens svårigheter kan avhjälpas genom särskilt stöd är undantagsbestämmelsen inte tillämplig.

Otillräckliga åtgärder
Det kan ju förhålla sig på det viset att skolan anser att åtgärderna på grund av de förutsättningar som nu gäller, alltså att undervisningen på distans, medför att särskilt stöd-åtgärderna ges i en annan form och omfattning än vad som egentligen behövs, och att det särskilda stödet skulle haft en annan kvalitet under normala omständigheter. Det särskilda stöd som ges till en elev under de nu gällande förutsättningarna kanske innebär att det är svårare att tillgodose elevens behov. Självklart är det så att skolan fortfarande har en skyldighet att ge det särskilda stöd som är möjligt att ge utifrån elevens behov och med så bra kvalitet som möjligt, även om de förutsättningarna ändrats. Att det i något enskilt fall kommer att innebära att eleven inte får det särskilda stöd som eleven egentligen hade behövt om eleven undervisats i skolans lokaler, innebär inte att undantagsbestämmelsen inte är tillämplig när det är dags att sätta betyg. Vi förstår din fundering och oro när du skriver ”Om perioden med distansundervisning blir långvarig och påverkar elevernas möjlighet att uppnå/visa sin faktiska förmåga”. Det särskilda stödet har likväl getts under de förutsättningar som nu gäller. 

Revidera åtgärdsprogram
Det kanske är så att vissa åtgärder som skolan har utarbetat och dokumenterat i åtgärdsprogrammet är svåra att genomföra eftersom undervisningen sker på distans. Därför finns det skäl att följa upp och utvärdera åtgärdsprogrammen för att avgöra om åtgärderna fortfarande är adekvata eftersom förutsättningarna ändrats.  I de fall som en utvärdering visar att åtgärderna i ett program behöver förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram.

Läs vidare i Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, (s 43-46).

Om undantagsbestämmelsen är möjlig att använda när det är dags för betygssättning måste den betygssättande läraren avgöra. I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning står följande på sidan 39:

Där tre saker läraren behöver ta ställning till och som behöver vara uppfyllda för att undantagsbestämmelsen ska kunna användas:
-För det första om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden inte är övergående
-För det andra om de delar av kunskapskraven där eleven inte har visat sitt kunnande kan bedömas vara enstaka delar av kunskapskraven.
-Det tredje är om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som beskrivs i den del av kunskapskraven som eleven har svårt att nå.

Läraren bör vid tveksamheter i tillämpningen av undantagsbestämmelsen samråda med lärarkollegor, elevhälsan och rektorn.

Publicerat onsdag 25 mars 2020