Måste alla fyra utredningar finnas även inför en provinskrivning i särskolan?

Måste alla fyra utredningar finnas även inför en provinskrivning i särskolan?

Svar:

En försöksplacering i skolformen grundsärskola kan inte göras utan att man gjort de fyra bedömningarna och utredningen visar att eleven har rätt till skolformen.

Så här står det i Skolverkets Allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan:

”Om en elev i grundskolan eller specialskolan uppfyller villkoren för målgruppstillhörighet men vårdnadshavarna är tveksamma till att deras barn ska gå i grundsärskolan bör de informeras om möjligheten att deras barn kan tas emot där på försök. Ett sådant beslut fattas av berörda huvudmän och kan omfatta en period om högst sex månader. En förutsättning är att elevens vårdnadshavare medger detta. I dessa fall ska skolan följa de bestämmelser som gäller för elever i grundsärskolan. Ett skolformsbyte på försök i annan skolform är en stor förändring för eleven. Därför behöver en försöksplacering användas restriktivt och endast i de fall där det är klarlagt att eleven tillhör målgruppen och att ärendet med stor sannolikhet bedöms leda till beslut om mottagande i grundsärskolan.”

I 7 kap. 5 § skollagen (2010:800) står det om själva mottagandet. I 7 kap. 8 § handlar det om mottagande på försök.


Publicerat torsdag 19 maj 2022