Kan vi använda undantagsbestämmelsen för elever med autism på gymnasiet när det gäller skrivprocessen?

Jag är specialpedagog på gymnasiet och har elever med autism och funderar på hur vi ska tänka när det gäller bedömning av skrivprocessen för dessa elever. De skriver gärna i punktform och har svårt att resonera i skrivandet och sammanfatta i skrivprocessen.Skrivprocessen är en utmaning och det blir svårt för dessa elever att kunna visa sina förmågor när det gäller det analytiska tänkandet i skrift. Är det någon skillnad och kan vi tänka olika för elever med autism om de går yrkesförberedande eller studieförberedande linje?Hur kan vi stimulera skrivprocessen och hur kan vi anpassa för dessa elever kopplat till svenska och engelska?

Svar:

På din fundering hur man kan stimulera skrivprocessen och hur man kan anpassa för elever med diagnosen autism blir svaret att det inte finns en enda lösning som passar alla elever. Elever med autism är ofta pedagogiska utmaningar för skolor och ingen enskild metod är bäst. Det som går att säga är att det råder samstämmighet bland forskare att tidiga strukturerade insatser är betydelsefullt samt ett välfungerande samarbete mellan olika professioner. Det är även viktigt att föräldrar involveras och att lärare utbildas för att möta elever med autism.

Vi kan hänvisa till Helene Fägerblads skrift "Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Där finns lite tips om hur man kan stötta för att få en röd tråd i skrivandet.
Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium

Undantagsbestämmelsen
När det gäller undantagsbestämmelsen är den tillämpbar och lika för alla elever.  Det är heller ingen skillnad om eleven går yrkesprogram eller högskoleförberedande program på gymnasiet.
Det är läraren som sätter betyget och har ganska stor frihet och tolkningsutrymme när det gäller undantagsbestämmelsen.

På Skolverkets webbplats kan du läsa och titta på en film om "Elever med funktionsnedsättning och betyg"

I Skolverkets Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan står att "Kunskapskraven utgår från de mål som kursen omfattar och uttrycker med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen. Kunskapskraven ska användas vid betygssättning. På sidan 25 kan du läsa om möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven.

Forskning
Marie Nordmark belyser  i sin avhandling "Användning av datorer utmanar skrivandet" att skiftet från penna och papper till dator och skärm betyder mer för elevernas skolskrivande än bara ett byte av verktygPublicerat torsdag 1 oktober 2020