Kan "Phonics" jämföras med någon svensk metod?

Kan "Phonics" jämföras med någon svensk metod?

Svar:

Phonics är en benämning från den engelskspråkiga världen, som närmast kan översättas med "strukturerad fonem-grafem-koppling". Det är likt det som vi kallade ljudmetoden här i Sverige.


För personer med dyslexi krävs strukturerad övning av kopplingen mellan språkljud och grafem (bokstav) och det är den enda säkra väg till god läsning och läsförståelse, som kan beläggas forskningsmässigt.

Alla arbetssätt som på något vis övar detta, kan hänföras till ”phonics”.

 

Litteratur om läsmetoder

Det finns mycket litteratur som beskriver läsmetoder. Här nedan finns förslag på fördjupning: 

 

Alatalo T.(red) (2019). Läsundervisningens grunder”. Gleerups

 

Fridolfsson, I. (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Studentlitteratur.

 

Druid Glentow, B. (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Natur och Kultur.

 

Norén, S. (red) (2018). Lära barn läsa. LegiLexi. pdf

 

Vetenskapsrådet (2015). Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever.

 

Mer information och exempel på material

Inspirationssidan Läs- och skriv F-3, Hitta läromedel på vår webbplats

 

LegiLexi, Lär dig mer om läsning och läsinlärning, på deras webbplats

  

läs- och skrivprogram på Sigrid Madisons webbplats

 

Wittingföreningens webbplats

 

Lexias webbplats

 

Spel-Ett, träningsprogram hos LUKIMAT i Finland

 


Publicerat måndag 17 januari 2022