Kan dyslexi försvåra hörförståelse i engelska?

Kan dyslexi försvåra hörförståelse i engelska?

Svar:

Alla elever som inte har engelska som modersmål kan ha svårt att uppfatta en talad eller uppläst engelsk text. En person med dyslexi kan ha en utökad svårighet på grund av att funktionsnedsättningen innebär en nedsatt fonologisk funktion, det vill säga att uppfatta enskilda ljud i språket. Engelska är ett komplicerat språk på grund av sin ljudstridighet vilket kan bidra till extra svårigheter med hörförståelse. För att möta behovet hos elever med läs- och skrivsvårigheter rekommenderas att utgå ifrån extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Det kan till exempel innebära, att förarbeta texter i helklass, utökad tid och möjlighet till inläst text där hastigheten kan regleras. Att visuellt förstärka texten kan också vara ett arbetssätt.
Publicerat onsdag 23 oktober 2019