Jag misstänker att min elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hur ska jag göra i min undervisning?

Jag har en elev som ligger på en mycket lägre nivå när det gäller läshastighet och läsförståelse än sina klasskamrater och undrar hur jag bäst kan möta eleven i min undervisning? Skillnaden mellan hör- och läsförståelse är stor. Jag har undervisat eleven i snart ett år och har under den tiden haft lästräning tre gånger i veckan men jag ser inte att det ger resultat.

Svar:

Fördelning mellan träning och stöd skiljer sig beroende på ålder och årskurs
Det finns belägg i forskning för att strukturerad intensivläsning under de tidiga skolåren ger bäst effekt. Generellt kan man säga att träning ska ha störst tyngd i årskurserna 1-3 och därefter bör tyngden på stöd överväga. I de yngre årskurserna tränar man att lära sig läsa, i de senare läser man för att lära. 
För elever med dyslexi är digitala verktyg ofta en förutsättning för att kunna ge uttryck för sin förmåga. Vi föreslår att du lyfter denna diskussion om stöd - träning med rektor och skolans elevhälsoteam för att ta ställning till om det är relevant att fortsätta lästräningen som den är utformad i dagsläget. 

Stöd för att läsa och skriva
Om ni ser att eleven framförallt är i behov av stöd för att få möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar mot kunskapskrav och mål, kan den tid som tidigare lagts på lästräning istället användas för att eleven får lära sig och träna på att använda digitala verktyg.
Du kan läsa mer om effekter av tidiga insatser för elever med dyslexi i en rapport från - Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU). Lästräningen kanske tas upp vid ett senare tillfälle till exempel om eleven själv lyfter frågan.

Bedömning och betyg för elever med dyslexi 
Diskutera med din elev hur hen bäst kan och vill genomföra prov och bedömning. En elev med läs- och skrivsvårigheter har rätt enligt skollagen att få anpassningar som förlängd provtid, skrivhjälp och möjlighet till muntliga redovisningar i alla skolans ämnen.
Om läs-och skrivsvårigheter och utredning på vår webbplats
På vår webbplats finns ett material som ger stöd för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I vår podd Lika värde finns tre avsnitt (19, 20 och 22) som handlar om läs och skrivsvårigheter. Där lyfts frågor om lästräning, strategier och stöd samt när läs-och skrivsvårigheter förekommer i kombination med andra funktionsnedsättningar. 

Ordförråd – en förutsättning för en god läs- och skrivutveckling
En elev som har begränsad läshastighet riskerar att med stigande årskurser komma efter i utveckling av ordförråd. Därför är det viktigt att eleven både får möjlighet till uppläst text i alla ämnen och typer av texter och får träna på att lyssna. Legimus är en tjänst för personer med svårigheter att läsa och kan erhållas med hjälp av ett bibliotek. Lika viktigt är ordförrådet för skrivutvecklingen där verktyg som diktering, ordpredikation och digitalt lexikon/ordbok är ett stöd.

Övrigt
FDB föräldraföreningen för dyslektiska barn har tagit fram Dysseappen som framförallt riktar sig till barn och ungdomar med dyslexi men som också är intressant för dig som lärare att ta del av. Där finns bland annat intervjuer med lärare som haft framgångsrik undervisning för elever med dyslexi.
Dysseappen

UR skola. Här finns en serie som heter ”Jakten på Dyslexi” som också kan vara intressant för dig som lärare eftersom man får ta del av hur personer med dyslexi har upplevt sin skolgång. De har också gett ut en serie ”Åsså har jag dyslexi” med intervjuer av elever. 

Publicerat torsdag 25 februari 2021