Hur utreder vi språkliga kunskaper hos en elev med annat modersmål?

Hur utreder vi språkliga kunskaper hos en elev med annat modersmål?

Svar:

För att utreda en elevs språkliga kunskaper krävs en noggrann och medveten kartläggning av elevens bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Utredningen behöver ni göra för att kunna utforma undervisningen efter elevens förutsättningar. Kartläggningen innebär ett omfattande arbete som måste genomföras på ett brett sätt och med hjälp av olika lärare i olika ämnen. Modersmålsläraren bör vara med för att komplettera denna kartläggning med elevens språkanvändning i hemmiljön, elevens studie- och sociokulturella bakgrund.
 
Det ni bör tänka på är att när en elev lär sig ett andra språk har eleven inte tid att först lägga en bas och sedan utveckla språket. Eleven bör därför ges möjlighet att arbeta med bas och utbyggnad parallellt. På sidan 95 i Lgr11 står det att ”undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet”.

När man lär sig sitt modermål håller språk och tanke något så när jämna steg. För flerspråkiga elever kan det vara väldiga skillnader mellan hur de tänker och hur de formulerar sig på svenska. Därför är det av stor vikt att även använda sitt modersmål i lärandet, så kallat transspråkande. Gudrun Svensson har skrivit om det i Transspråkande - praktik och teori.
Transspråkande - i praktik och teori på Adlibris webbplats

På vår webbplats finns ett stödmaterial, Särskilt stöd till nyanlända elever, som tar upp flerspråkighet och funktionsnedsättning.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mera om kartläggning av nyanlända.

Särskilt stöd till nyanlända elever på vår webbplats

Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 24 augusti 2018