Hur utreder vi språkliga kunskaper hos en elev med annat modersmål?

Hur utreder vi språkliga kunskaper hos en elev med annat modersmål?

Svar:

För att utreda en elevs språkliga kunskaper krävs en noggrann och medveten kartläggning av elevens bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Utredningen behöver ni göra för att kunna utforma undervisningen efter elevens förutsättningar. Kartläggningen innebär ett omfattande arbete som måste genomföras på ett brett sätt och med hjälp av olika lärare i olika ämnen.

Beakta både språkets bas och utbyggnad
Det ni bör tänka på är att när en elev lär sig ett andra språk har eleven inte tid att först lägga en bas och sedan utveckla språket. Eleven bör därför ges möjlighet att arbeta med bas och utbyggnad parallellt. I Lgr11 står det att ”undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet”.

Det finns en obalans mellan tanke och språk
När man lär sig sitt modersmål håller språk och tanke något så när jämna steg. För flerspråkiga elever kan det vara väldiga skillnader mellan hur de tänker och hur de formulerar sig på svenska. Därför är det av stor vikt att även använda sitt modersmål i lärandet, så kallat transspråkande. Gudrun Svensson har skrivit om det i Transspråkande - praktik och teori.

Modersmålslärarens roll
Modersmålsläraren har en viktig roll när det gäller flerspråkig kartläggning. Modersmålsläraren bör vara med för att komplettera denna kartläggning med elevens språkanvändning i hemmiljön, elevens studie- och sociokulturella bakgrund. Om ytterligare utredning av kognitiva förmågor behövs, kan en utredande psykolog arbeta med hjälp av en tolk. En annan möjlighet är att höra om det inom det aktuella landstinget finns flerspråkiga logopeder som gör utredningar på de aktuella språket.

Sammanfattningsvis bör skolan utreda följande
* föräldrars och elevers bakgrund och förväntningar
* elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, svenska och i andra språk
* elevens kunskaper i alla ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning
* elevens språkanvändning i hemmiljön
* familjens sociokulturella bakgrund
* vad och hur eleven tidigare lärt, för att förstå elevens tänkande

Fler resurser
På SPSM: s webbplats finns ett stödmaterial, Särskilt stöd till nyanlända elever, som tar upp flerspråkighet och funktionsnedsättning. På Skolverkets webbplats kan du läsa mera om kartläggning av nyanlända.


Publicerat tisdag 20 april 2021