Hur ska vi hantera stressfulla situationer?

Jag möter i mitt arbete en elev med ADHD och autism som ofta skrattar på ett sätt som av många i omgivningen upplevs som provocerande. Skrattet är i viss mån kopplat till stress, så en kartläggning av vad som stressar behöver göras. Min undran är om det går att hjälpa eleven att hitta andra sätt att hantera stressfulla situationer, då samspelet med andra påverkas negativt av beteendet, eller är det bättre att försöka undvika sådant som utlöser stress?

Svar:

Kartlägg de stressande situationerna

Som du säger behöver ni kartlägga vad som stressar. Ett material som kan vara till hjälp är Skolkompassen från Gothia fortbildning. Med hjälp av det kan ni både få syn på hur skolsituationen fungerar och tips på pedagogiska strategier. Ett annat kartläggningsmaterial är Levla från Umeå kommun, ett stödmaterial för att se hur man kan kartlägga och sedan jobba vidare kring olika problemsituationer. Viktigt är också att få in vad eleven själv tänker kring vad som stressar. Är det en yngre elev så kan materialet En 5:a kan få mig att tappa kontrollen från Pedagogiskt Perspektiv vara ett stöd för att synliggöra vad eleven själv upplever som stressande och i vilken grad.

Ska alla stressande situationer undvikas?
Du undrar om man ska undvika de stressande situationerna eftersom elevens sociala situation påverkas så mycket. Det går inte att ge ett entydigt svar på det, kanske det måste bli en kombination av att undvika situationerna och att öva på att hantera stress. Stress kommer ju alltid att finnas med i livet. Men detta beror också på elevens ålder och självinsikt. Det är dock viktigt att säkerställa att det finns en god balans under skoldagen, så att det inte är allt för många situationer som blir så stressande att det blir problematiskt för eleven. Därför är det också viktigt att kartlägga i vilka stunder eleven vilar och hämtar energi. Genom rätt anpassningar kan även "grundstressen" minska, vilket gör att det inte blir lika belastande med stressfaktorer som kan dyka upp i olika situationer.
 
Här finns mer kunskap
Känner du till vårt studiepaket npf? Tanken med det är att man tillsammans på skolan fortbildar sig kring npf-problematik. Där finns lästips samt föreläsningar om exempelvis perception och pedagogiska strategier. Om ni inom arbetslaget kan arbeta med några moment gemensamt så kan ni komma fram till pedagogiska strategier att pröva. Ni behöver ju ha en gemensam linje.
Studiepaket npf moment 2 på vår webbplats

Vi vill också tipsa dig om npf-podden på UR skola.
NPF-podden
 
Litteratur
Buron, K. (2007). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen. Pedagogiskt perspektiv. 
Sjölund, A. & Henrikson, W, L. (2015). Skolkompassen- Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. Ghotia Fortbildning.
Publicerat torsdag 1 oktober 2020