Hur ska vi arbeta med ADL för en integrerad elev?

Var i LGR 11 för grundsärskolan kan jag hitta formulering kring ADL-träning för en elev med utvecklingsstörning och inskriven i särskolan men som går sin utbildning integrerad i en grundskoleklass? Är det krav på oss i skolan att träna detta eller är det bara om eleven läser enligt läroplanen för träningsskolan?

Svar:

I de senaste läroplanerna för grundsärskolan har kunskapsuppdraget skärpts och träning av Aktiviteter i det Dagliga Livet (ADL) tonats ner. Grundsärskolan ska, så långt det är möjligt med tanke på elevens förutsättningar, ge en utbildning som motsvarar den som ges i grundskolan. 

Särskolans elever lär sig på ett mer konkret sätt
Trots att kunskapsuppdraget skärpts för grundsärskolan kan skolan inte helt bortse från att elever med rätt att tillhöra särskolan har ett mer konkret sätt både att lära och visa sina kunskaper. Detta uttrycks bland annat i läroplanens första del för grundsärskolan (Läroplan för grundsärskolan 2011, 2.2) där det står att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Av Skolverkets allmänna råd med kommentarer om den skriftliga individuella utvecklingsplanen framgår också att rektor kan besluta om att den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen utöver omdömen om elevens kunskapsutveckling. Hit hör utveckling av sådana förmågor som beskrivs i läroplanens andra del i avsnitten om Normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande och Skolan och omvärlden.   

Vill du veta mer om grundsärskolan och integrerade elever bifogar vi länkar till en del av Skolverkets stödmaterial och Allmänna råd som vi tror ni kan ha nytta av.     

         


Publicerat onsdag 28 februari 2018 Granskat måndag 30 juli 2018