Hur ser det ut med anpassningar vid nationella prov i läsförståelse i årskurs sex?

Hur ser det ut med anpassningar i ämnet svenska vid nationella prov i läsförståelse? Vad vi förstår testar proven läsförståelsen och om man får det uppläst kan man inte bedöma att eleven uppnått kunskapskraven och att man måste komplettera med annan bedömning. Har vi uppfattat det rätt och hur ser ni på saken?

Svar:

Gäller din fråga nationella prov är det Skolverket som ger anvisningar om genomförande och anpassningar. På Skolverkets webbplats finns mycket information om de nationella proven.  

Skolverkets information om anpassningar och betyg  
Enligt anvisningarna från Skolverket ska proven pröva det som ska prövas, och om en elev använder sig av sina alternativa verktyg och exempelvis får text uppläst i provsituationen, så anses inte eleven ha uppnått kravnivån för delprovet. På så vis har du uppfattat det hela rätt.

På Skolverkets webbplats beskrivs också relationen mellan provbetyg och betyg. Där står bland annat att "provbetyget ger information om elevens samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövat. De kunskaper eleven visat genom det nationella provet är en del av det underlag som lärare beaktar när de sätter betyg". Betygsättningen bygger således inte enbart på det resultat eleven uppnått på de nationella proven, utan på bedömningar som sker vid olika tillfällen och på olika sätt. Vid betygsättningen ska läraren ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper, och också ge eleven goda förutsättningar att visa sina kunskaper. Har en elev en funktionsnedsättning  som gör det svårt för eleven att uppnå olika kunskapskrav ska skolan ge stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser.    Diskussioner kring frågan
I praktiken finns på många håll ett starkt motstånd mot att inte låta eleverna få använda sina alternativa verktyg även i nationella provsituationen. I alla andra undervisnings- och bedömningssituationer har eleverna rätt till alla verktyg de behöver. Intresseorganisationen FMLS har drivit frågan i flera år. På deras webbplats finns en artikel där sju läsforskare uttalar sin syn på saken.
Att läsa via lyssning är inte en enkel genväg, det kräver mycket av både undervisningen och elevens lästeknik.

Det finns rektorer som låter eleverna använda sig av sina alternativa verktyg i provsituationen, och som hänvisar till barnkonventionen som de anser står över skollagen. Se gärna en videoupptagning från en paneldebatt som hölls vid en dyslexihearing i mars 2015.
Sett ur vår synvinkel har vi arbetat med utbildning i IKT till skolor, bland annat i form av Skoldatatek, under många år. Vi ser att eleverna alltmer blir självständiga och att verktygen blir en helt integrerad del av deras pedagogiska värld i alla avseenden. De gör undervisningen tillgänglig på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Detta beskrivs i våra nya filmer, Rätt verktyg gör skillnad. 
Uttalande från sju läsforskare om anpassning vid nationella prov på FMLS webbplats

Om digitalt lärande på vår webbplats

Publicerat fredag 14 februari 2020