Hur kan vi avgöra om koncentrationsproblemen beror på trauma eller minnesproblem?

Vi har en nyanländ elev som har problem med arbetsminnet. Hur kan vi få hjälp att avgöra om det handlar om traumatiserande upplevelser eller andra former av hinder som göra att hen inte kan koncentrera sig?

Svar:

Det viktiga är att ni gör en kartläggning och ta reda på elevens skolbakgrund och förkunskaper. Kontakta även elevhälsoteamet för en diskussion.

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning
Ni kan använda vårt material ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”. Det hjälper er att avgöra om eleven har svårigheter med grundläggande förmågor på läs- och skrivområdet. Detta kan vara en del av förklaring till koncentrationssvårigheterna.
Vi rekommenderar att kartläggningen görs av modersmålslärare och speciallärare tillsammans, om språket överensstämmer. Under kartläggningen får man syn på om eleven har svårigheter med grundläggande förmågor inom läs- och skrivområdet.
Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning
Ni kan börja arbeta så här
Sätt inte för stor press på eleven. Att komma till en skola där alla talar ett främmande språk kan ju vara traumatiserande nog om man dessutom haft en svår resa hit. Det kanske inte blir så stor skillnad på undervisningen till att börja med, vare sig det handlar om trauma eller minnesproblematik. Barn som har flytt krig eller genomgått andra svåra upplevelser under exempelvis flykten kan bära på posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). Det påverkar koncentrationsförmågan. Ni kan göra många viktiga insatser även om ni saknar kunskap om vad koncentrationssvårigheterna beror på. Det viktiga är att möta eleven här och nu.
För att få reda på vad eleven har genomgått kan man tala med vårdnadshavarna, gärna i samarbete med modernålsläraren. Att fråga eleven om detta kan leda till att eleven återupplever traumat och är inte att rekommendera.

Mer information
Mer om vad PTSD är och hur den påverkar elevens inlärning kan du läsa i vårt webbaserade stödmaterial Mötas. Även på Nationellt centrum för svenska som andraspråk finns information om detta. Vi hänvisar till en artikel av Johanna Nordström & Elin Ingberg Sezayesh, Svenska som andraspråksundervisning för studerande med PTSD. 

Särskilt stöd till nyanlända på vår webbplats
 
Svenska som andraspråksundervisning för studerande med PTSD


 


       
Publicerat onsdag 26 oktober 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018