Hur kan vi avgöra om koncentrationsproblemen beror på trauma eller minnesproblem?

Vi har en nyanländ elev som har problem med arbetsminnet. Hur kan vi få hjälp att avgöra om det handlar om traumatiserande upplevelser eller andra former av hinder som gör att hen inte kan koncentrera sig?

Svar:


Det viktiga är att ni gör en kartläggning och tar reda på elevens skolbakgrund och förkunskaper. Kontakta elevhälsoteamets psykolog för en diskussion.
 

Kartläggning i elevens båda språk
För att utesluta språkliga orsaker till koncentrationssvårigheter behöver ni göra en kartläggning över elevens språkliga förmåga både på modersmål och på svenska. Vi rekommenderar att modersmålslärare och speciallärare gör var sin kartläggning och samverkar vid analysen.  
 
Ni kan börja arbeta så här
Sätt inte för stor press på eleven. Att komma till en skola där alla talar ett främmande språk kan ju vara traumatiserande nog om man dessutom haft en svår resa hit.
Oavsett om det handlar om trauma eller minnesproblematik kan ni försäkra er om att vuxna finns nära och skapar trygghet, visar omsorg och skapar relation till eleven. Var uppmärksam på om eleven upplever något som obehagligt eller har svårt att reglera sig själv. För en dialog med skolpsykologen hur ni kan stötta eleven på bästa sätt i detta. Att skapa en förutsägbar skoldag med rutiner främjar tryggheten. Ni kan läsa mer i artikeln Möta barn med trauma. Barn som har flytt krig eller genomgått andra svåra upplevelser under exempelvis flykten kan bära på posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). Det påverkar koncentrationsförmågan. Ni kan göra många viktiga insatser även om ni saknar kunskap om vad koncentrationssvårigheterna beror på. Det viktiga är att möta eleven här och nu.
För att få reda på vad eleven har genomgått kan man tala med vårdnadshavarna, gärna i samarbete med modersmålsläraren. Att fråga eleven om detta kan leda till att eleven återupplever traumat och är inte att rekommendera.

Mer information
 I SPSM: s webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever kan du se två korta filmer om PTSD, dess likheter med adhd samt hur du kan arbeta med eleven i vardagen. Även på Nationellt centrum för svenska som andraspråk finns information om detta. Vi hänvisar även till en artikel av Johanna Nordström & Elin Ingberg Sezayesh, Svenska som andraspråksundervisning för studerande med PTSD. 

Särskilt stöd till nyanlända på vår webbplats
 
Svenska som andraspråksundervisning för studerande med PTSD

     
       
Publicerat onsdag 21 april 2021