Hur kan man hjälpa ett barn med talsvårigheter att skriva rätt?

Hur kan man hjälpa ett barn med talsvårigheter att skriva rätt och inte som han själv talar. Eleven går i åk.1 och kan läsa en enkel text, kan alla bokstäver men skriver som han pratar.

Svar:

En första fundering, vet ni att hörseln fungerar som den ska? Gör en kontroll av detta annars. Det är viktigt att ta reda på hur eleven uppfattar bokstavsljuden. Man kan eventuellt spela in eleven för att medvetandegöra hur ljuden uttalas.

Material och metoder
Om ljuden är mycket svårfångade, så kan Fonomix vara en väg att gå. Det är jätteviktigt att eleven blir ljudsäker, det är grunden för att gå vidare i sin läsutveckling. Låt det ta tid, man kan inte passera detta stadium.

Fortsätt att arbeta med ljudanalys. Arbeta med enkla ord. Sigrid Madison utarbetade på sin tid en enkel metod i 4 steg.

1. Säg efter ordet (upprepa det läraren säger, till exempel bil). Läraren artikulerar övertydligt.
2. Säg ordet uppdelat på ljud (eventuellt läraren först om det behövs) b - i - l. Kanske man kan dra fram en knapp för varje ljud.
3. Säg ljuden i ordet och håll upp ett finger för varje ljud - b - i - l. Tre fingrar. Tre ljud.
4. Skriv ordet och säg ljuden högt samtidigt. Detta är multimodalt, öga, hand, mun och öra.

Befäst detta genom att skriva med hjälp av talsyntes så att eleven får höra vilket ljud som skrivits, samt hur ordet och meningen blev.

Läs mer på vår webbplats
Publicerat måndag 4 mars 2019