Hur kan jag stötta en elev med synnedsättning vid orientering?

Hur kan jag stötta en elev med synnedsättning vid orientering?

Svar:

För att du ska hitta rätt nivå är det viktigt att du involverar eleven i planeringen av undervisningen och hur kunskaperna kan mätas. Det finns inget som anger att orientering måste ske i naturen. För att underlätta för en elev med synnedsättning kan ni träna att orientera i miljöer med täta referenspunkter. Det kan till exempel ske inomhus, i bebyggda områden eller på skolgården.

Kunskapskraven
Kunskapskraven för betyg E i årskurs 6: "Eleven kan, med viss säkerhet, orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor." Kunskapskrav för betyg E i årskurs 9: "Eleven kan, med viss säkerhet, orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel." Här kan eleven alltså använda sig av taktila anpassade kartor. Andra hjälpmedel kan till exempel vara en i-Pad med gps. 

Undantagsbestämmelsen
Med stöd av undantagsbestämmelsen kan du också bortse från delar av kunskapskraven för att ge eleven ett rättvist betyg. Den ska även användas för högre betyg än E. Du kan läsa mer om bedömning under rubriken
Bedömning och betyg på SPSM:s hemsida.

Publicerat tisdag 25 maj 2021