Hur kan jag använda mig av pysparagrafen vid betygssättning av elev i behov av mycket stöd?

Vi har funderingar inför betygssättning av en elev i gymnasiets år 3. Denne är i behov av mycket stöd och anpassningar men har inte haft korrekt tillgång till detta genom åren. Hur ska vi tänka kring anpassningar och betygssättning?

Svar:

Såvitt vi förstår har inte skolan gett stöd och särskilt stöd i tillräcklig omfattning. Det är därför omöjligt att veta om elevens svårigheter hade kunnat avhjälpas. Det är orimligt att en elev i svårigheter ska betala priset för att skolan inte gjort vad som åligger den. I all utbildning som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkten enligt 1 kap. 10 § skollagen (2010:800). Om undantagsbestämmelsen är tillämplig i detta fall måste dock avgöras lokalt. En pedagogisk utredning kan ge svar på vilket sätt eleven nu ska mötas pedagogiskt.

Undantagsbestämmelsen gäller endast vid betygssättningen
I propositionen som föregick skollagen, poängteras att undantagsbestämmelsen bara kan tillämpas i de fall särskilt stöd inte räcker. Det är viktigt att tänka på att undantagsbestämmelsen bara gäller vid bedömningen, inte i undervisningen. Det står beskrivet i de Allmänna råden.

Vad som är enstaka delar av betygskriterierna bestämmer ni lokalt
Funktionsnedsättningen behöver inte vara formellt diagnostiserad men får inte vara av tillfällig natur. På grund av att funktionsnedsättningar kan se olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av betygskriterierna innebär. Detta är något som måste diskuteras och avgöras lokalt beroende på situation. Det bör dock understrykas att det i lagtexten anges tydligt att bestämmelsen avser bedömningen och inte undervisningen"


 


  


 


Publicerat torsdag 11 augusti 2022