Hur kan jag använda mig av pysparagrafen vid betygssättning av elev i behov av mycket stöd?

Vi har funderingar inför betygssättning av en elev i gymnasiets år 3. Denne är i behov av mycket stöd och anpassningar men har inte haft korrekt tillgång till detta genom åren. Hur ska vi tänka kring anpassningar och betygssättning?

Svar:

Såvitt vi förstår har inte skolan gett stöd och särskilt stöd i tillräcklig omfattning. Det är därför omöjligt att veta om elevens svårigheter hade kunnat avhjälpas. Det är orimligt att en elev i svårigheter ska betala priset för att skolan inte gjort vad som åligger den. I all utbildning som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkten enligt 1 kap. 10 § skollagen (2010:800). Om undantagsbestämmelsen är tillämplig i detta fall måste dock avgöras lokalt. En pedagogisk utredning kan ge svar på vilket sätt eleven nu ska mötas pedagogiskt.

Undantagsbestämmelsen gäller endast vid betygssättningen
I propositionen som föregick skollagen, poängteras att undantagsbestämmelsen bara kan tillämpas i de fall särskilt stöd inte räcker. Det är viktigt att tänka på att undantagsbestämmelsen bara gäller vid bedömningen, inte i undervisningen. Det står beskrivet i de Allmänna råden.

Skolverkets allmänna råd
I Skolverkets allmänna råd för bedömning och betygsättning i gymnasieskolan står så här:
"Kunskapskraven är utformade så att de i så liten utsträckning som möjligt ska försvåra för elever med olika typer av funktionsnedsättningar att uppfylla dem. Att helt undvika sådana situationer är dock inte möjligt. Därför finns det en möjlighet för läraren att bortse från enstaka delar av kunskapskraven om en elev har en funktionsnedsättning eller liknade personliga förhållanden som är ett direkt hinder för att uppfylla någon del av kunskapskraven. Bestämmelsen gäller för samtliga betygssteg.

Vad som är enstaka delar av kunskapskraven bestämmer ni lokalt
Funktionsnedsättningen behöver inte vara formellt diagnostiserad men får inte vara av tillfällig natur. På grund av att funktionsnedsättningar kan se olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. Detta är något som måste diskuteras och avgöras lokalt beroende på situation. Det bör dock understrykas att det i lagtexten anges tydligt att bestämmelsen avser bedömningen och inte undervisningen. "
Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan på Skolverkets webbplats 


 


 

 


Publicerat onsdag 27 februari 2019