Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Svar:

Kartläggning i båda språk

Ni behöver göra en kartläggning av studerandes språkliga förmåga både i svenska och modersmål. Samarbeta med en modersmålslärare.

 

Jämför resultaten från kartläggningarna i svenska och modersmål. Modersmålslärare har kunskap om skillnader mellan modersmålets och svenskans ljudsystem. Dessa skillnader kan påverka studerandes resultat i svenska. 

 

Märks svårigheterna bara i svenska, behöver studerande oftast längre tid för att befästa det nya språket. Om resultaten visar på liknande svårigheter i båda språken, kan det vara fråga om specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi visar sig i båda språken.

 

Undervisning

Vid inlärning av det nya språket är det viktigt att eleven blir säker på kopplingen mellan varje bokstavsform och bokstavsljud. Använd en strukturerad läs- och skrivundervisning. Det finns flera etablerade metoder som används för nybörjare i skolan. Tänk på att även öva tydligt uttal.

 

Här nedan kommer några länkar till material som kan vara användbara i den första läs- och skrivundervisningen.

 

Läsinlärning i 7 steg, Liber
Skolstil 
Lyssna, läs och uttala på Ordafs webbplats


Se även kapitlet om dyslexi och flerspråkighet i vårt stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. 

Där hittar ni även annat som ni kan ha nytta av i ert arbete kring nyanlända med funktionsnedsättning.

Publicerat tisdag 14 juni 2022