Har skolan rätt att kräva att eleven filmas under prov?

Har skolan rätt att kräva att eleven filmas under prov?

Svar:

Skolverket har nyss publicerat om Bedömning när undervisning sker på distans

Här beskriver Skolverket vikten av att ha en dialog med eleven (eller vårdnadshavaren om eleven inte fyllt 18 år.) Det lyfts också att nya metoder till följd av distansundervisning kan skapa en pressad situation för eleven och att tidigare underlag på så vis kan få väga tyngre.  Detta och fler viktiga aspekter på distansundervisning och bedömning tas upp av Skolverket.
 
Vad som är juridiskt korrekt i situationen kan vi inte ge råd om utan det är upp till skolhuvudmannen att avgöra i det enskilda fallet.
Publicerat måndag 11 maj 2020