Har ni tips på hur vi ska hjälpa en elev med daglig huvudvärk att klara målen i idrott?

Vi har en elev i åk 9 som sedan drygt ett år drabbas av daglig huvudvärk. Problemen är: Mental trötthet, daglig huvudvärk, svårt att hitta strategier och stresskänslig. Det som är svårast är hur vi ska lösa idrotten då eleven får värk av att jogga och hoppa. Har ni några tips om hur vi kan hjälpa denna elev?

Svar:

Vi tolkar din fråga så att det är främst kunskapsområdet Rörelse som är den största utmaningen och detta på grund av elevens svårigheter med häftiga rörelser som hopp och jogging.

Kunskapskraven i årskurs nio
För årskurs ni formuleras kunskapskraven för E i idrott och hälsa, när det gäller rörelse: "Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge".

Vilka rörelser ska utföras?
Texten specificerar inte vilka komplexa rörelser eleven skall utföra och i vilka lekar, spel och idrotter eleven skall delta, förutom det som gäller simning. Det gör det möjligt för läraren att planera och genomföra undervisningen utifrån elevernas individuella möjligheter och behov. Det står till exempel ingenting i kunskapskraven om just jogging, och även om löpmomentet ingår i många olika sporter och lekar finns det också många andra rörelseaktiviteter som inte innebär hopp och löpning men som ändå utvecklar balans, koordination, smidighet med mera. Ibland kan man också anpassa en aktivitet så att eleven kan vara delaktig även om hon inte utför de mest hetsiga och rörelsekrävande momenten.

Planera tillsammans med eleven
För att hitta rätt i detta  behöver ni ta reda på vilka rörelser och vilka aktiviteter det är möjligt för eleven att utföra och utifrån det planera undervisningen. Avgörande här är att ha en god dialog med eleven själv, både i planeringen och i utvärderingen, för att hitta möjliga aktiviteter, anpassa och samtidigt utmana på rätt sätt. Se våra sidor om fysiskt aktivitet.

Publicerat onsdag 21 april 2021