Finns det någon vägledning för hur man kan arbeta kring social inkludering för elever inom AST?

Finns det någon vägledning eller allmänna råd för hur man kan arbeta med social inkludering (särskilt på raster) på högstadiet när det gäller inom autismspektrumtillstånd?

Svar:

Det finns inga allmänna råd som specifikt handlar om social inkludering när det gäller elever inom autismspektrumtillstånd (AST). Din fråga berör dock ett område som många skolor ser som ett svårt men viktigt utvecklingsområde. Det finns därför också en del skrivet, rapporter och stödmaterial, som kan hjälpa er vidare i arbetet med att utveckla den sociala lärmiljön och öka delaktigheten för eleverna.

Förslag på skrifter och rapporter från vår webbplats
På vår webbplats finns en forskningsrapport av Ulla Alexandersson vid Göteborgs universitet, "Stödjande strukturer - en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism". Rapporten tar bland annat upp frågor om hur skolorna arbetat med kommunikation och delaktighet och vilka faktorer som stödjer ett gemenskapsorienterat synsätt i verksamheten.
I vår skrift "Delaktighet- ett arbetssätt i skolan", hittar du en modell som kan hjälpa skolor att få syn på faktorer i verksamheten som underlättar eller försvårar socialt samspel och delaktighet. I Tillgänglighetspaketet ingår ett konkret och tydligt lärmaterial som Handikappförbunden har tagit fram, DATE-materialet, som riktar sig till år 4-9. Det innehåller övningar som hjälper elever att utforska sin lärmiljö. Det har som mål att lära sig om tillgänglighet och vara delaktiga i att göra lärmiljön tillgänglig.

Material på intresseorganisationers webbplats 
På riksförbundet Attentions webbplats finns filmer och skrifter som kan ge er inspiration och stöd för arbetet.

Autism- och Aspergerförbundet har också en del material på sin webbplats. Bland annat finns där ett särtryck ur Skolverkets rapport 334 2009 skriven av Marita Falkmer om inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom.
 
Stockholms läns landsting   
Stockholms läns landsting har en webbplats, Ung och Asperberger, där material finns som stöd för ungdomar i att hitta strategier och förståelse för bland annat sociala situationer.  
Publicerat måndag 13 februari 2017