Finns det någon sammanställning vad som kan förväntas i läshastighet i olika åldrar för helt blinda barn?

Finns det någon sammanställning vad som kan förväntas i läshastighet i olika åldrar för helt blinda barn?

Svar:

Resurscenter syn i Stockholm är ett nationellt resurscenter inom SPSM. På förfrågan från skolorna följer resurscentret de punktskriftsläsande elevernas läsutveckling kontinuerligt. Utifrån läsobservationer med elever i årskurserna 2 till 4  har man funnit ett medelvärde i åk 2 på 33 ord/min, i åk 3 38 ord/min och i åk 4 42 ord/min. Det är värt att påpeka att gruppen punktskriftsläsare är en mycket heterogen grupp där läshastigheten kan variera mycket mellan eleverna. Som exempel kan vi nämna punktskriftsläsande elever i åk 3, där variationen kan vara från en elev som läser 10 ord/min till en elev som läser 101 ord/min. För mer information besök vår hemsida www.spsm.se

Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat fredag 27 april 2018