Finns det någon sammanställning vad som kan förväntas i läshastighet i olika åldrar för helt blinda barn?

Finns det någon sammanställning vad som kan förväntas i läshastighet i olika åldrar för helt blinda barn?

Svar:

Resurscenter syn i Stockholm är ett nationellt resurscenter inom SPSM. På förfrågan från skolorna följer resurscentret de punktskriftsläsande elevernas läsutveckling kontinuerligt. Skolan är välkommen att göra en förfrågan om stöd vad gäller elevens läsutveckling via hemsidan, under rubriken Specialpedagogiskt stöd.

Utifrån läsobservationer med elever i årskurserna 2 till 4  har man funnit ett medelvärde i åk 2 på 33 ord/min, i åk 3 38 ord/min och i åk 4 42 ord/min. Det är värt att påpeka att gruppen punktskriftsläsare är en mycket heterogen grupp där läshastigheten kan variera mycket mellan eleverna. Som exempel kan vi nämna punktskriftsläsande elever i åk 3, där variationen kan vara från en elev som läser 10 ord/min till en elev som läser 101 ord/min. För mer information besök vår hemsida www.spsm.se

Publicerat fredag 2 oktober 2020