Finns det någon sammanställning vad som kan förväntas i läshastighet för barn med blindhet i olika åldrar?

Finns det någon sammanställning vad som kan förväntas i läshastighet för barn med blindhet i olika åldrar?

Svar:

Läshastigheten hos elever som läser punktskrift varierar kraftigt och beror på när eleven började med sin punktskriftsinlärning, hur mycket och vilken sorts träning eleven har fått, individuella förutsättningar och läsintresse. Det tar längre tid att läsa punktskrift än att läsa visuellt och man får räkna med att eleven behöver åtminstone dubbelt så lång tid som om läsningen hade skett med hjälp av synen. Det är viktigare att arbeta med läsutvecklingen hos den individuella eleven och att undervisa i strategier för att öka läshastigheten. En hög läshastighet och god läsförståelse skapar goda förutsättningar för kunskapsutvecklingen i stort.

Resurscenter syn i Stockholm är ett nationellt resurscenter inom SPSM. Rådgivare på resurscentret följer de punktskriftsläsande elevernas läsutveckling kontinuerligt då skolan har efterfrågat detta. För att ge ett exempel utifrån de läsobservationer som Resurscenter syn har gjort de senaste tio åren kan en genomsnittselev i årskurs 6 med punktskrift som läsmedium och blindhet som enda funktionsnedsättning ha en läshastighet på 65 ord per minut. Variationen i gruppen sjätteklassare ligger mellan 24 och 132 ord per minut, vilket gör att det är svårt att ange vad som är rimligt att förvänta sig av en individuell elev rent generellt.

För att få stöd i hur skolan kan stödja och utveckla elevens läsning behöver skolan göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

För mer information besök vår hemsida. 

Publicerat fredag 17 juni 2022