Finns det någon modell för att komma igång och få flyt i läsningen?

Finns det någon modell för att komma igång och få flyt i läsningen?

Svar:

Innan någon typ av åtgärd sätts in är en pedagogisk kartläggning en förutsättning för att få ett helhetsperspektiv av elevens förmågor och behov. Här rekommenderar vi vårt stödmaterial.
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Några olika metoder
De träningsmetoder som har vetenskapligt stöd och har visat sig vara bra för elever som har svårt att stava och avkoda ord är systematisk övning. Träning i hur språkljud och bokstäver hänger samman, det vill säga det fonologiska moment är grundläggande.
Så kallad multisensorisk träning - träning med flera sinnen engagerade - där man ser, säger, läser och ibland även känna på ord verkar särskilt
effektiv. Intensivträning ger goda resultat.

Bli en läsare – Läsinlärning i 7 steg.
Lära Förlag

FonoMix-metoden lägger en säker grund. Kurser erbjuds.
Fonomix webbplats

Pilen är ett relativt heltäckande material. För att köpa materialet krävs att man deltagit i kurs. När man köpt in det, har man ett stort material för hela svenskämnet för en hel skola.
Bågen och Pilen på Alfamax AB

Wittingmetoden. En heltäckande metod som övar både teknik och förståelse lika mycket. Dessutom är det metakognitiva perspektivet inbyggt i metoden. Den är lämplig för alla åldrar. Anna-Karin Swärd har skrivit en avhandling om metoden.
Kurser erbjuds av både Wittingföreningen och Susanne af Sandeberg.
Wolff intensivprogram, WIP, från Hogrefe. Denna intensivmetod är utvecklad utifrån Ulrika Wolffs forskning. Detta arbete kräver enskild undervisning ca 30 minuter per dag i  12 veckor. 
WIP på Hogrefes webbplats

Du kan läsa om Ulrika Wolffs forskning som visar att tidig intensivträning ger bästa resultat på Kodknäckarnas webbplats.

Rydaholmsmetoden eller Bravkod. Det är snarlika metoder som utvecklats av två olika personer. De övar endast avkodning. Därför är det bra (eller nödvändigt) att eleven först är säker på ljud–tecken-sambandet. Då ser man oftast en god utveckling.

I tidskriften Dyslexi nr 2 2016 skriver Eva Cedermark om vilka träningsmetoder som har vetenskapligt stöd.
Svenska Dyslexiföreningens webbplats

Förutom de förslag du har så finns Wendic modellen som bygger på strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial för bland annat läsning och språkljud.

Publicerat tisdag 16 augusti 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018