Behövs det göras någon utredning för att byta från grundsärskola till träningsskola?

Behövs det göras någon utredning för att byta från grundsärskola till träningsskola?

Svar:

Att byta från grundsärskola, inriktning ämnen till inriktning ämnesområden (träningsskola ) kräver ingen ny utredning om eleven är mottagen i grundsärskolan. Ett byte måste dock föregås av en noggrann pedagogisk bedömning som visar att eleven inte når kunskapskraven i den aktuella kursplanen. 


Rektor får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det.

 

Det är inte uttryckligen reglerat vad som gäller när man vill ändra huvudsaklig inriktning för elev som redan är mottagen i grundsärskolan. Det innebär att det är upp till huvudman att fatta beslut om en sådan ändring. Huvudman kan även  delegera beslutanderätten till rektor.

 

Källor

Om elev ska läsa ämnen eller ämnesområden: 11 kap. 8 § skollagen

Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program s. 28

 

Lagar och förordningar: www.skolverket.se/regelverk Publicerat torsdag 29 september 2022