Är avkodning en nödvändig del av läsningen?

Finns det forskning som undersöker om man kan utveckla och nå läsförståelse genom att enbart lyssna på en skriven text och inte läsa den?

Svar:

Den väletablerade teoretiska modellen The Simple View of Reading beskriver läsningen som en produkt av de två komponenterna avkodning och språkförståelse. I upplägget av lästräning är modellen ett bra stöd.
Avkodningen är den tekniska delen av läsningen och är beroende av att läsaren har en automatiserad förmåga att koppla samman språkljud med bokstav, fonem-grafem.
Språkförståelse handlar om ordförråd, språkstruktur och hörförståelse.

Avkodningen är alltså en nödvändig del om man läser en text men om språkförståelsen saknas eller tvärtom uteblir läsförståelsen.

Dyslexi är en funktionsnedsättning hos cirka 5-8 procent av befolkningen. Det innebär bland annat att förmågan att automatisera och lära sig kopplingen ljud-bokstav är starkt nedsatt. Personer med dyslexi kan lära sig läsa men kommer att alltid behöva anstränga sig mer än normalläsare. Därför kan dessa elever beroende på individuella förutsättningar  behöva stöd och kompensation för nedsättningen, en rättighet för alla elever med funktionsnedsättning. Att lyssna på texter är en sådan kompensation. Slutprodukten av läsning är läsförståelse eller textförståelse som är ett annat sätt att beskriva förmågan.

Publicerat fredag 5 mars 2021