Våra skrifter och lägesrapporter

På den här sidan finns myndighetens FoU-skrifter som i en populärvetenskaplig ton presenterar kunskap som har en tydlig förankring i beprövad erfarenhet och i vetenskap.

Dessutom hittar du myndighetens senaste olika lägesrapporter samt publikationer från European Agency här. 

Omslaget till omvärldsrapport 2019 - Knepigt läge

Knepigt läge – livslångt lärande i likvärdig utbildning

I rapporten finns resultaten av ett års bevakning av förändringar av förutsättningar inom utbildningsområdet.

Omvärldstendenserna i denna rapport berör främst Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag och målgrupper. Sett ur ett hållbarhets- och livsperspektiv är det dock svårt att isolera såväl utbildningsområdet som dess specifika förutsättningar från ett globalt och nationellt sammanhang.

Hämta rapporten i webbutiken

Illustration: två ungdommar

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

Två forskare har genomfört en uppföljande studie om skolor som deltagit i Specialpedagogiska myndighetens nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning". Studien pekar på vikten av samordning av alla delar för att kunna utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Beställ eller ladda ner studien

Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial om elevhälsa

Grupp med människor som har ett möte.

Unga vuxna med högfungerande autism

Detta forskningshäfte handlar om vuxenstuderande med högfungerande autism. Forskningens fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har dåliga erfarenheter, och ibland även ett sämre mående, som en konsekvens av sin tidigare skolgång. Mycket av forskningen baseras på intervjuer med målgruppen, vilket ger ett tydligt målgruppsperspektiv.

Beställ eller ladda ned forskningshäftet

Några barn som sitter runt ett bord i ett klassrum

Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen?

Denna kunskapsöversikt presenterar studier om inkludering och det förs också ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen. 

Skriften både belyser och granskar och som en röd tråd förs ett resonemang kring forskningens tillämpning och relevans för praktiken.

Beställ eller ladda ned skriften

Specialpedagogiskt stöd om inkludering

Inkludering ur ett europeiskt perspektiv - European agency 

Illustration: Fyra vuxna står och samtalar på en skolgård

Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

Fyra forskare belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Utöver egen forskningserfarenhet tar de utgångspunkt i dokumentation från vår kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning".

Beställ eller ladda ned skriften

Specialpedagogiskt stöd om elevhälsa

Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial om elevhälsa

Frukostseminariet: Elevhälsoarbete i toppklass. Hur når vi dit?

illustration av barn i buss

Genus och specialpedagogik– praktiknära perspektiv

En antologi som avser att bidra till att öka kunskaper om olika aspekter av genus, funktionsnedsättningar och specialpedagogik. Om hur villkoren ser ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan, på fritiden och med blicken riktad mot att bli vuxen.

Beställ eller ladda ned skriften

Frukostseminarium: Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Två elever som tecknar till varandra

Hur händer det?

Hur händer det? är en skrift om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska. Rapporten bygger på en doktorsavhandling av Emelie Cramér-Wolrath.

Beställ eller ladda ned skriften

Specialpedagogiskt stöd om svenskt teckenspråk 

Informationssidor om döv och nedsatt hörsel 

Lärare och elever i klassrum

”Vad var det du inte hörde?”

Om hörteknikens matchning mot den pedagogiska vardagen, dess tekniska funktion och inte minst miljörelaterade och organisatoriska förutsättningar. Skriften är ett sammanfattat resultat av det så kallade HODA-projektet.

Beställ eller ladda ned skriften

Om ljudmiljö i förskola och skola

Informationssidor om döv och nedsatt hörsel

Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial om hörselnedsättning

Lärare och två elever vid skärm

Där man söker får man svar

Skriften utgår från ett utvecklingsprojekt där delaktighet för elever med funktionsnedsättning i skolan är i fokus. Genom referat från intervjuer med elever, observationer och reflektioner knyts praktikens erfarenheter samman med vetenskapliga och analytiska resonemang.

Beställ eller ladda ned skriften

Specialpedagogiskt stöd om delaktighet

Publicerat torsdag 2 juli 2020