Forsknings­utblick: Skol­sköterskors stöd till elever med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

I denna studie beskrivs skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Studien belyser skolsköterskors betydelse för att identifiera särskilda behov hos elever med NPF vilket kan främja en hälsosam inlärningsmiljö för alla elever.

Studien genomfördes i södra Sverige i form av fokusgruppsintervjuer med skolsköterskor. Tre teman identifierades: att hjälpa elever med npf att tolka sinnesintryck, att upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär bland elever med NPF, och att använda ett inkluderande förhållningssätt i sina hälsopedagogiska insatser.

Det här handlar forskningen om

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, ökar bland barn och ungdomar, speciellt autismspektrumstörningar och, eller uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet, som add och adhd. Att hantera stress och smärta kan vara utmanande för alla barn och tonåringar, särskilt de med NPF. Elevhälsan kan ha en avgörande roll för att stödja barn och ungdomar med NPF, till exempel för att främja hälsa och lärande.

Hur gjorde forskarna?

Studien genomfördes i sex kommuner i södra Sverige. Sju fokusgrupper genomfördes med totalt 35 skolsköterskor från skolor i både stad och landsbygd, med olika socioekonomiska förutsättningar i skolornas upptagningsområden. Varje skolsköterska ansvarade för cirka 400–500 elever och alla skolsköterskor arbetade i kommunala skolor med elever i åldern 6–15 år. En semi-strukturerad intervjuguide användes. Exempel på frågor var ”Kan du beskriva hur du känner igen stress och smärta bland elever med NPF” och ”Beskriv hur du ger stöd till elever med NPF”. Uppföljningsfrågor ställdes för att få en mer djupgående beskrivning. Fokusgruppsintervjuer genomfördes från maj till oktober 2019 och varje fokusgruppsintervju varade i 70–90 minuter. Intervjuerna spelades in, och transkriberades ordagrant, samt analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Det här kom forskarna fram till

Skolsköterskorna betonade vikten av att ta elevernas känslor och klagomål på allvar. Många av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar klagade över smärta, frustration och värk som de hade svårt att tolka och definiera. Smärtan kunde vara fysisk, men den kunde också vara psykosomatisk eller av psykologisk karaktär. Skolsköterskorna ville förmedla en omtänksam och öppen atmosfär där alla elever, oavsett funktionsnivå, kunde komma till tals och förstås. Genom att själva vara lugna strävade skolsköterskorna efter att skapa ett lugn hos eleverna. Tre teman identifierades i resultaten: att hjälpa elever med NPF att tolka sinnesintryck, att upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär bland elever med NPF, och att använda ett inkluderande förhållningssätt i sina hälsopedagogiska insatser. 

Så här kan du förstå och använda forskningen

Resultatet av denna studie visar att skolan har en viktig uppgift att hjälpa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Skolsköterskan är en resurs för att hjälpa elever med NPF att tolka sinnesintryck, upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär samt skapa ett inkluderande förhållningssätt. Förhållningssättet ses som en lämplig design för hälsopedagogisk undervisning. Universell design för lärande är en ram som kan ge stöd till alla elever, oavsett funktionsnivå. 

Mer information om artikeln

Titel: Supporting Students with Neurodevelopment Disorders in School Health Care – School Nurses’ Experiences.

Tidskrift: International Journal of Environmental Research and Public Health (2020) 17:16 5752.

Författare: Andrea Berglund Melendez, Maria Malmsten, Eva-Lena Einberg, Eva K. Clausson och Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad, för mer information kontakta Pernilla Garmy: pernilla.garmy@hkr.se

Länk till artikel: https://doi.org/10.3390/ijerph17165752

 

Publicerat fredag 3 september 2021