Illustrationen visar två barn som sitter och skriver, bredvid sitter en lärare.

Forskningsutblick: Kommunikativa svårigheter påverkar skolresultat för elever med CP

Personer med cerebral pares, CP, når generellt lägre utbildningsnivå än personer utan CP. Förutom att CP kan inkludera intellektuell funktionsnedsättning som hämmar utbildningsnivån, visar studien även på att svårigheter med kommunikativa förmågor också är en bidragande orsak till sämre studieresultat för denna grupp. Något som skulle kunna avhjälpas med bättre kommunikativt stöd för elever med CP.

I detta projekt studerade vi skolresultat för barn och ungdomar med cerebral pares, CP, jämfört med barn och ungdomar utan CP, och i vilken grad olika typer av funktionsnedsättningar, som exempelvis grovmotorik, finmotorik och kommunikation, påverkade skolresultaten. Studiens resultat visar att unga med CP som grupp har betydligt sämre skolresultat än jämnåriga och att en del av detta kan tillskrivas intellektuell funktionsnedsättning. Utöver intellektuell funktionsnedsättning är dock även barnens förmåga att kommunicera en viktig del i att förklara variationen i skolresultat, medan grovmotorisk funktionsnedsättning endast spelar en mindre roll. Detta tyder på att skolresultaten för barn med CP möjligen kan förbättras om den kommunikativa barriären kan överbryggas, till exempel med lämplig alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, samt förbättrad kunskap hos skolpersonal.

Det här handlar forskningen om

Utbildning är viktigt för att kunna delta på arbetsmarknaden och därmed kunna leva ett mer självständigt liv som vuxen. Tidigare forskning har visat att personer med CP har mindre utbildning med det är oklart vad som driver detta utöver uppenbara faktorer såsom intellektuell funktionsnedsättning. Vi har därför jämfört skolresultaten för unga med CP med deras jämnåriga skolkamrater och studerat hur olika typer av funktionsnedsättningar kopplade till CP påverkar skolresultaten.

Hur gjorde forskarna?

Detta var en registerbaserad studie där alla barn med CP i Sverige födda 1990–2015 ingick tillsammans med en kontrollgrupp utan CP. Vi kopplade samman olika svenska register och Betygsregistret användes för att studera fem olika typer av skolresultat: få slutbetyg i nian, genomsnittsbetyg, gymnasiebehörighet, gymnasieutbildning och högskolebehörighet. Regressionsanalys användes för att studera effekten av hur starkt olika typer av funktionsnedsättningar är relaterade till skolresultaten.

Det här kom forskarna fram till

Som förväntat var skolresultaten betydligt lägre för barn med CP som grupp, jämfört med barn utan CP. Skillnaden mellan grupperna var mindre för utfall som var villkorade på att personen hade klarat tidigare steg, till exempel analysen för högskolebehörighet inkluderar endast de som deltar i gymnasieutbildning. Detta visar att det finns en grupp barn med CP som klarar skolan förhållandevis väl. Intellektuell funktionsnedsättning är självklart en viktig förklaringsfaktor för de sämre skolresultaten men förklarar långt ifrån hela den negativa effekten. Förmåga att kommunicera förklarar en stor del av variationen i skolresultat bland barn med CP medan grovmotorisk och finmotorisk funktion är av mindre betydelse.

Så kan du förstå och använda forskningen

Förutom att resultaten beskriver hur situationen ser ut för barn med CP visar studien på vikten av kommunikativ förmåga för en lyckad skolgång. Detta är kanske inte förvånande då kommunikation med läraren är grunden i bedömningen av elevens kunskap. Men resultatet visar på vikten av tillgång till lämpliga hjälpmedel och att lärare har kunskap om att kommunikativ funktionsnedsättning inte är detsamma som intellektuell funktionsnedsättning. Vidare forskning behövs dock för att studera hur den kommunikativa barriären kan överbryggas.

Mer information om artikeln

Titel: School outcomes of adolescents with cerebral palsy in Sweden
Tidskrift: Developmental Medicine & Child Neurology (2020) 63:4, s. 429-435
Författare: Johan Jarl och Ann Alriksson-Schmidt, Lunds universitet. För mer information, kontakta Johan Jarl: johan.jarl@med.lu.se

Länk till artikeln: https://doi.org/10.1111/dmcn.14769

Att ha svårt att kommunicera påverkar resultaten i skolan för elever med CP

Vuxna med CP har ofta kortare utbildning

än vuxna som inte har CP.

Det kan ibland bero på en

intellektuell funktions-nedsättning.

Men två forskare i Lund har

tittat närmare på det här.

Deras studie visar att

sämre resultat också kan bero på

svårigheter att kommunicera.

Därför behöver elever med CP

få bättre stöd för att uttrycka sig.

CP = cerebral pares.

Johan och Ann jämförde elevers skol-resultat

Johan Jarl och Ann Alriksson-Schmidt är

forskare vid Lunds universitet.

I det här projektet studerade de

barns och ungdomars skolresultat.

De tittade på hur elever med CP klarar sig.

Sen jämförde de med elever utan CP.

 

Ann och Johan undersökte också

olika typer av funktionsnedsättningar.

Hur mycket påverkar de skolresultaten?

Påverkar det resultaten

om du har svårt att röra dig?

Påverkar det om du har svårt att tala?

 

Studiens resultat visar att

många unga med CP har

mycket sämre skolresultat än

elever som är lika gamla.

Ibland beror det på en

intellektuell funktionsnedsättning.

Men en annan viktig förklaring är

elevernas förmåga att kommunicera.

 

Grov-motorisk funktionsnedsättning

spelar däremot inte så stor roll.

Att kunna röra sig bra

är inte lika viktigt som att

kunna tala i skolan.

 

Vi behöver alltså hjälpa eleverna att

bli bättre på att kommunicera.

Då kanske de kan lyckas bättre.

För en del elever kan AKK hjälpa.

AKK = Alternativ och

kompletterande kommunikation.

 

Personalen i skolan kan också

behöva lära sig mer om det här.

Hur kan vi hjälpa elever med CP?

Det här handlar forskningen om

Utbildning är viktigt för att kunna få ett jobb.

Det är viktigt för att kunna

klara sig själv som vuxen.

 

Personer med CP har

ofta mindre utbildning.

Det visste vi redan från

tidigare forskning.

Men varför är det så?

Det har varit oklart.

 

Vissa saker är förstås själv-klara.

De som har en intellektuell funktionsnedsättning

har svårare att studera.

 

Men hur är det för andra med CP?

Det ville de två forskarna i Lund ta reda på.

 

Så här gjorde forskarna

Ann och Johan använde olika register

för att titta på olika saker.

Forskarna intervjuade alltså inte eleverna.

 

Alla med CP i Sverige som är

födda mellan åren 1990 och 2015

var med i studien.

Johan och Ann jämförde sen

med elever utan CP.

 

Med hjälp av Betygs-registret

kunde de studera

fem olika typer av skolresultat:

 

1. Slut-betyg i nian.

2. Genomsnitts-betyg.

3. Behörighet till gymnasiet.

4. Gymnasie-utbildning.

5. Behörighet till hög-skolan.

Ann och Johan studerade hur mycket

olika typer av funktionsnedsättningar

påverkar skolresultat.

Det här kom forskarna fram till

Gruppen elever utan CP klarar sig

mycket bättre i skolan

än gruppen med CP.

Det var förväntat.

 

Men det finns också elever med CP

som klarar sig bra.

En del börjar sen på högskolan.

Skillnaden mellan grupperna

är mindre på gymnasiet.

 

De som klarade sig sämre hade ofta

en intellektuell funktionsnedsättning.

Men det förklarar inte allt.

Att kunna kommunicera är också viktigt.

Det förklarar också

varför elever med CP

klarar sig olika bra.

 

Att kunna röra sig bra

påverkade däremot inte resultaten

särskilt mycket alls.

Så kan du förstå

och använda studien

Studien beskriver hur det är för

elever med CP i skolan.

Den visar att det är viktigt

att kunna kommunicera

för att lyckas i skolan.

 

Det kanske du tycker är självklart.

Du som är lärare behöver kunna

kommunicera med dina elever.

Det blir svårt att bedöma

vad eleven kan annars.

 

Som lärare behöver du kunna en del om

kommunikativ funktionsnedsättning.

Det är inte det samma som

intellektuell funktionsnedsättning.

Det är viktigt att veta.

 

Vi behöver hjälpa eleverna

att kommunicera bättre.

Frågan är bara:

Hur hjälper vi på bästa sätt?

Det behövs hjälp-medel till det.

Men vilka?

 

Studien visar att

vi behöver mer forskning

om elever med CP.

 

Läs hela artikeln

School outcomes of adolescents

with cerebral palsy in Sweden

 

Om forskarna

Johan Jarl

Lunds universitet

 

Ann Alriksson-Schmidt

Lunds universitet

För mer information

Kontakta Johan Jarl

johan.jarl@med.lu.se

Publicerat onsdag 12 maj 2021