teckenspråk 1

Forskningsutblick: relationen mellan psykosomatiska symptom, mobbning och funktionsnedsättning i Sverige och Finland

I den här studien undersöks huruvida en eller två riskfaktorer för psykosomatiska besvär, när eleven är utsatt för mobbing och eller har en funktionsnedsättning, ökar risken för psykisk ohälsa. Studien visar att ha två samtidiga riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa.

Ett sätt att mäta psykisk ohälsa är att undersöka psykosomatiska besvär. Elever med funktionsnedsättningar samt elever som utsätts för mobbning har en ökad risk att ha psykisk ohälsa i form av psykosomatiska besvär. Eftersom elever som har en funktionsnedsättning också har en ökad risk att utsättas för mobbning, så kan denna grupp ha en dubbel sårbarhet och en ytterligare ökad risk för psykisk ohälsa.

I den här studien undersökte forskarna om huruvida en riskfaktor, antingen mobbad eller funktionsnedsättning eller två riskfaktorer, både mobbad och en funktionsnedsättning ökar risken för psykisk ohälsa. Detta jämfört med elever utan någon av riskfaktorerna. För att undersöka detta användes studien Skolbarns hälsovanor som samlar in enkäter från elever i 5an, 7an och 9an. Risken att ha psykisk ohälsa ökade när eleven hade en riskfaktor. Risken dubblerades nästan om eleven hade två riskfaktorer i jämförelse med de som varken mobbades eller hade en funktionsnedsättning. Att ha stöd från lärare och föräldrar minskade risken att ha psykisk ohälsa. Det är därför centralt att reducera risken för framtida psykisk ohälsa hos elever som utsätts för mobbning särskilt när de också har en funktionsnedsättning.

Det här handlar forskningen om 

Tillhörighet är centralt för utveckling. Att inte få vara med är smärtsamt, och att aktivt exkluderas genom mobbning ökar risken för sämre psykisk hälsa. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har både en ökad risk att utsättas for mobbning och att rapportera mer psykisk ohälsa. Spelar denna dubbla sårbarhet någon roll? Tidigare forskning visar att goda relationer med föräldrar och lärare, till exempel att man har någon att prata om mobbningen med, har skyddande egenskaper. I tidigare studier har man dock inte särskilt de som mobbas från de som också har en funktionsnedsättning, men relationerna kan förändras när eleven har flera riskfaktorer.  

Så här gjorde forskarna 

I denna studie användes tvärsnittsdata från enkätstudien Skolbarns hälsovanor, med fokus på den data som insamlats i Sverige och Finland. Studien Skolbarns hälsovanor genomförs vart fjärde år och samlar in data från elever i 5an, 7an och 9an genom ett slumpmässigt representativt urval av skolklasser, och två datainsamlingar användes, 2014 och 2018. 

Mobbning definierades som om eleven blivit mobbad mer än två gånger senaste månaden och funktionsnedsättning mättes utifrån två frågor om eleven hade en diagnos eller långvarig sjukdom och om denna påverkade delaktighet i skolan. Psykisk ohälsa mättes som minst två psykosomatiska besvär flera gånger i veckan. Utöver det mättes även upplevt stöd från lärare och om eleven kan prata om jobbiga saker med föräldrar. Riskfaktorer för psykisk hälsa som också kan spela roll som om eleven själv är mobbare, om ens föräldrar är arbetslösa och om eleven har annan etnisk bakgrund mättes också som moderatorer av relationen. 

För att undersöka hur mobbning och funktionsnedsättning relaterades till psykisk ohälsa genomfördes en multinominal regression som anpassats efter påverkan av skolklassen eleven gick i.  

Det här kom forskarna fram till 

Det finns skillnader mellan Sverige och Finland. I Sverige hade 7,7 procent en funktionsnedsättning och av dessa var 12 procent också mobbade. I Finland hade 6,4 procent en funktionsnedsättning och av dessa var 21,5 procent mobbade. I Sverige är fler elever inkluderade i skolan än i Finland, men detta kan inte enbart förklara skillnaden. Fler elever var också mobbade i finsk skola än i svensk (8,4 mot 5,1 %). Har eleven en funktionsnedsättning är sannolikheten mer än dubbel att eleven också utsätts för mobbning, även om majoriteten av eleverna med funktionsnedsättning inte mobbas. 

Elever som antingen var mobbade eller hade en funktionsnedsättning hade 3 till drygt 4 gånger så stor risk att också rapportera psykisk ohälsa jämfört med de som varken mobbades eller hade en funktionsnedsättning. Elever med funktionsnedsättning som också mobbades hade mellan 5,9 och 8,4 gånger så hög risk att ha psykisk ohälsa. Elever som utsätts för mobbning har också en 11 till 12 gånger så hög risk att också vara förövare, i Finland skilde sig gruppen mobbade ut sig med bara en 5 gånger så hög risk. 

Elever i Sverige som mobbas och eller har en funktionsnedsättning har en större risk att också ha svårt att prata med sina föräldrar och ha lågt stöd från lärare. I Finland fanns inte samma relation, där var sannolikheten tvärtom högre att eleverna med funktionsnedsättning som utsattes för mobbning hade lätt att prata med sina föräldrar.  Det omvända resultatet rörande stödet från föräldrar i Finland kan ha att göra med att deras antimobbningsprogram ska involvera och informera föräldrar vid mobbning.

Så kan du förstå och använda forskningen 

Att ha två riskfaktorer ökar sannolikheten att eleven också har psykisk ohälsa. Det verkar dessutom öka risken att ha ytterligare riskfaktorer, till exempel att utsättas för mobbning ökar risken att också vara förövare, särskilt för elever som har en funktionsnedsättning. Att ha bra stöd från vuxna minskar risken att uppleva psykisk ohälsa. Däremot så ser vi att risken att ha dåligt stöd från föräldrar och lärare är större om eleven är mobbad eller har en funktionsnedsättning. Det är därför centralt att stötta dessa grupper mer i skolan och att även involvera föräldrar vid mobbningsproblematik för att underlätta elevernas möjlighet att prata om mobbningen. 

Mer information om artikeln 

Titel: The association between self-reported psychosomatic complaints and bullying victimization and disability among adolescent in Finland and Sweden 

Tidskrift: Scandinavian Journal of Public Health, 1-8. 

Författare: Ylva Bjereld, Linköping Universitet, Lilly Augustine, Jönköping Universitet, Russell Turner, Göteborg Universitet, Petra Löfstedt, Göteborgs Universitet, Kwok Ng, Jyväskylä Universitet.

Länk till artikeln: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948221089769

Forskning: Om mobbning i Sverige och Finland

Att bli mobbad är aldrig roligt.
Det kan leda till psykisk ohälsa.
Om du har en funktions-nedsättning
ökar också risken för ohälsa.
Men hur vanligt är det?
Och vad händer
om en elev är både mobbad
och har en funktionsnedsättning?

Forskare har undersökt det här
i både Sverige och Finland.
De såg att risken att må dåligt
är störst om eleven
är både mobbad och
har en funktionsnedsättning.

Så här kan vi mäta
psykisk ohälsa

Om någon har feber
kan vi ta tempen
med en feber-termometer.
Men hur mäter vi 
om någon mår psykiskt dåligt?

Ett sätt är att undersöka
psyko-somatiska besvär. 

Psykiska besvär kan vara
att ofta känna sig nere.
Eller att ha svårt att sova.

Somatiska besvär kan vara
att ha ont i magen.
Det kan vara huvud-värk
eller ont i ryggen.

Till exempel.

Psykosomatiska besvär
är vanligare hos elever som har
funktionsnedsättningar
eller är mobbade.

Elever med funktionsnedsättning
blir oftare mobbade än andra.
De eleverna är 
dubbelt sårbara.

De har därför en ännu större risk
för psykiska ohälsa.

Det här handlar forskningen om

Att höra till är jätte-viktigt
för att utvecklas.

Att inte få vara med gör ont.
Att bli mobbad och utanför
gör risken större
för sämre psykisk hälsa. 

Barn och unga
med funktionsnedsättningar 
blir oftare mobbade
än andra elever.
De mår oftare dåligt psykiskt.

Spelar den här dubbla sårbarheten
någon roll? 
Det ville forskarna
ta reda på.

Det här säger tidigare forskning

Tidigare forskare har visat
att föräldrar och lärare är viktiga.
Det är bra om en elev
har en vuxen att prata med
om mobbning.

Det skyddar eleven.
Eleven mår bättre av det.

Men tidigare forskare har
bara undersökt hur det är
för mobbade elever.

De har inte tittat närmare på
om eleven också har
en funktionsnedsättning.

Det ville forskarna göra
i den här nya studien.

Så här gjorde forskarna 

Skol-barns hälso-vanor

Det finns en studie som heter
Skolbarns hälsovanor.
Forskarna använde den
när de gjorde sin studie.

Andra forskare har 
ställt frågor till elever 
om deras hälsovanor.
Eleverna går i årskurs 5, 7 och 9.

Den studien görs vart fjärde år.
Det är elever i både
Sverige och Finland.

Våra forskare använde data från
åren 2014 och 2018.

Mobbning

Forskarna definierade mobbning
så här:

Eleven har blivit mobbad 
mer än två gånger
den senaste månaden.

Funktionsnedsättning

Forskarna mätte funktionsnedsättning
så här: 

 • Om eleven har en diagnos.
 • Om eleven har en
  lång-varig sjukdom.
 • Om det påverkar eleven
  i skolan.

Psykisk ohälsa

Forskarna mätte psykisk ohälsa
så här:

Eleven har minst två
psyko-somatiska besvär
flera gånger i veckan. 

Fler risker 
för psykisk ohälsa

Det är inte bara mobbning
och funktionsnedsättning
som kan göra att 
elever mår dåligt.

Forskarna mätte även:

 • Om eleverna tyckte
  att de fick stöd från lärare.
 • Om eleven kan prata
  om jobbiga saker
  med sina föräldrar.

Fler risker för psykisk ohälsa:

 • Om eleven själv är mobbare.
 • Om ens föräldrar är arbets-lösa.
 • Om eleven har
  utländsk bakgrund.

Det här kom forskarna fram till 

Det finns skillnader 
mellan Sverige och Finland

Det finns lite fler elever
med funktionsnedsättning
i grund-skolan i Sverige.

Men fler elever 
med funktionsnedsättning
blir mobbade i Finland.

Lite statistik:

 • I Sverige hade 7,7 procent 
  en funktionsnedsättning.
 • 12 procent av dem var mobbade. 
 • I Finland hade 6,4 procent 
  en funktionsnedsättning.
 • 21,5 procent var mobbade. 

I Finland har en elev
med funktionsnedsättning
dubbelt så stor risk för att
bli mobbad.

Men mobbning är över huvud taget 
lite vanligare i Finland
än i Sverige.

 • 8,4 procent av alla elever
  blev mobbade i Finland.
 • I Sverige var det 5,1 procent.

Alldeles för många blir mobbade.
Men de flesta blir det inte.

Mobbade elever
mår sämre psykiskt

Elever som var mobbade
eller hade en funktionsnedsättning
hade 4 gånger större risk
att må dåligt.

Alltså jämfört med andra elever.

För elever som både mobbades
och hade funktionsnedsättning
var risken upp till 8 gånger så stor.

Fler mobbade elever
hamnar snett i livet

Mobbade elever i Sverige
blir oftare kriminella
än andra elever.

Risken att bli det är 
11 till 12 gånger högre.

I Finland var risken mindre,
men ändå 5 gånger högre
än för andra elever.

Mobbade får mer stöd i Finland

Elever i Sverige som blir mobbade
har oftare svårt att
prata med sina föräldrar om det.

De får inte alltid så mycket stöd
från lärare heller.

Det samma gäller elever
som har en funktionsnedsättning.

I Finland har de här eleverna det lite lättare.

De har oftare lätt att prata med
mamma och pappa.

Varför är det så?

Det kan bero på
anti-mobbnings-programmet
i Finland.

Föräldrarna har en större roll i det.

Så kan du förstå
och använda studien 

Att ha en funktionsnedsättning
och dessutom vara mobbad
är jobbigt.

Om du har en sådan elev
är risken större att
eleven också har psykisk ohälsa.

Mobbning verkar också öka risken
att hamna snett.
Att bli kriminell,
till exempel.
Särskilt om eleven också hade
en funktionsnedsättning.

Att ha bra stöd från vuxna 
minskar risken för psykisk ohälsa.
Där har du en viktig roll
som lärare eller förälder.
Du kan vara ett stöd.

Men studien visar också
att stödet inte alltid är jätte-bra
i Sverige.

Vi måste bli bättre på det.

Försök att stötta
de här eleverna mer
i skolan. 

Försök också att få med föräldrarna.
Berätta för dem om mobbning.

Gör det lättare för eleverna
att prata om mobbning hemma.

Läs hela artikeln 

The association between
self-reported psychosomatic complaints
and bullying victimization
and disability 
among adolescent 
in Finland and Sweden 

Författare

Ylva Bjereld
Linköpings universitet.

Lilly Augustine
Jönköping University

Russell Turner
Göteborgs universitet

Petra Löfstedt
Göteborgs universitet

Kwok Ng
Jyväskylä universitet 

Publicerat onsdag 11 januari 2023