Forskningsutblick: Att tro på sig själv – viktigt för både deltagande och betyg i idrott och hälsa

I den här studien undersöker forskare från Högskolan i Jönköping hur självtillit, det vill säga den egenupplevda kapaciteten och kompetensen, förändras under högstadietiden. De jämför hur upplevelsen ser ut för elever med och utan funktionsnedsättning, och hur det påverkar både deltagande och betyg i ämnet idrott och hälsa.

Idrott och hälsa är ett viktigt ämne, särskilt för elever med funktionsnedsättning då de inte alltid har samma möjligheter att vara fysiskt aktiva på fritiden som typiskt fungerande ungdomar. Den här studien undersöker hur självtillit – upplevd kapacitet och kompetens – och viljan att delta i idrottsundervisningen förändras under högstadietiden. Elever med funktionsnedsättning upplever att de har lägre självtillit och vill inte vara med i idrottsundervisningen i samma utsträckning som klasskamrater utan funktionsnedsättning. Insikten om att ha begränsad fysisk och, eller social förmåga och vad det innebär växer och inverkar med tiden mycket på självtilliten hos elever med funktionsnedsättning. Sambandet mellan att tro på sin egen förmåga och viljan att vara med är starkt och påverkar slutbetyget i idrott och hälsa.

Det här handlar forskningen om 

Att lita till sin förmåga och att vilja vara med är förutsättningar för om en person väljer att engagera sig i olika aktiviteter. I betygsystemet är fysisk förmåga bedömningsgrundande i idrott och hälsa, och betygskriterierna är samma för alla grundskoleelever. Denna studie handlar om elever med funktionsnedsättning och om hur de upplever kunskaper och förmågor som inte betygsätts under högstadiet. Eleverna självskattade sina förmågor och resultaten jämfördes mellan elever med och utan funktionsnedsättning.

Så här gjorde forskarna

Forskarna ville att elever med funktionsnedsättningar skulle få göra sin röst hörd, och studier har visat att barn och ungdomar är duktiga på att själva uppskatta sina upplevelser. Elever i 26 olika klasser fick därför svara på samma frågeformulär i början och i slutet på högstadietiden. Av 450 svar jämfördes resultaten mellan tre olika elevgrupper. En grupp bestod av elever med någon form av diagnostiserad funktionsnedsättning och deras klasskamrater delades in i två grupper beroende på om de hade höga (A-C) eller låga (D-F) betyg i idrott och hälsa. I jämförelsen användes svaren från drygt 100 av de deltagande eleverna. 

Frågorna handlade om hur väl eleverna upplevde att de kunde eller lyckades med skolarbetet, kompisrelationer, att kontrollera sina känslor, samt med aktiviteter i idrott och hälsa. Eleverna fick också frågor om olika förutsättningar för att de skulle vilja vara med på idrottslektionerna, samt hur de upplevde att de fungerade fysiskt (händer, armar, ben) och socialt, till exempel hur väl de uppförde sig, löste problem och kommunicerade, det vill säga gjorde sig förstådda och förstod andra. 

Det här kom forskarna fram till

Elever med funktionsnedsättning skattade lägre självtillit än sina klasskamrater, både i årskurs 7 och årskurs 9. Upplevelser av självtillit i idrott och hälsa ökade under högstadietiden i samtliga elevgrupper. Närvaro och självtillit hänger ihop och påverkar slutbetyget. Ju bättre självtillit desto hellre vill elever vara med på lektionerna, och ju mer en elev är med på lektionerna desto mer engagerar sig eleven och desto bättre självtillit får eleven under högstadietiden. Elever med funktionsnedsättning fick i högre utsträckning än sina klasskamrater samma betyg i idrott och hälsa i årskurs 7 som i årskurs 9. 

Generellt förbättrades alla elevers sociala förmåga under högstadietiden. Det fanns starka samband mellan social förmåga och hur väl eleverna upplevde att de lyckades med skolarbetet, kompisrelationer och att kontrollera sina känslor, särskilt i gruppen elever med låga betyg (där elever med odiagnostiserade funktionsnedsättningar kan ha förekommit). I årskurs 7 var självtillit i idrott och hälsa och viljan att vara med på lektionerna stark i alla elevgrupper, oavsett förmåga. Detta förändrades under högstadietiden hos elever med funktionsnedsättning. Deras upplevelser av att ha begränsad fysisk förmåga inverkade i mycket hög grad både på självtillit i idrott och hälsa och viljan att vara med på lektionerna i årskurs 9, begränsad social förmåga inverkade framför allt på självtillit i idrott och hälsa. 

Så kan du förstå och använda forskningen 

Betygskriterierna behöver anpassas så att hänsyn tas till den fysiska förmågan hos elever med funktionsnedsättning. Dessa elever utvecklar förmågor och kunskaper i idrott och hälsa som syftar till att ge dem förutsättningar för ett fortsatt fysiskt aktivt liv, men deras utveckling syns inte i slutbetyget. Denna studie tyder på att elevers upplevelser av självtillit kan användas som ett mått på kunskapsutveckling i idrott och hälsa. Bättre självtillit främjar närvaro och bättre närvaro ökar självtilliten i idrott och hälsa, vilket inverkar på slutbetyget. Självtillit i idrott och hälsa kan främjas genom att eleverna får testa olika aktiviteter tills de lyckas, genom att se och härma goda förebilder, genom uppmuntran och feedback, samt genom att lära sig att hantera känslouttryck, till exempel oro och stress.

Mer information om artikeln 

Titel: Student Self-Efficacy and Aptitude to Participate in Relation to Perceived Functioning and Achievement in Students in Secondary School With and Without Disabilities

Tidskrift: Frontiers in Psychology (2021), 12, 607329

Författare: Karin Bertills, Mats Granlund och Lilly Augustine, Högskolan i Jönköping. För mer information kontakta Karin Bertills: karin.bertills@liu.se

Länk till artikel: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.607329

Att tro på sig själv är viktigt i ämnet idrott och hälsa

Forskare har undersökt
hur själv-tillit förändras
under åren i hög-stadiet.
Självtillit är när du vågar lita på
att du kan.

Forskarna är från
Högskolan i Jönköping.
De jämför självtillit hos elever
med eller utan funktions-nedsättning.
Vill de vara med på gympan i skolan?
Hur påverkar det deras betyg
i idrott och hälsa?

Det här handlar forskningen om

Idrott och hälsa är ett viktigt ämne.
Det är särskilt viktigt för elever
som har en funktionsnedsättning.
De har inte alltid samma möjligheter
att röra på sig fri-tiden
som andra unga. 

Men eleverna har inte alltid lust
att vara med på idrotten i skolan.
Viljan förändras
under högstadie-tiden.

Självtilliten förändras också.
Det är inte roligt att märka
att man inte är så bra på
att röra sig.

En del är inte bra på
att vara med andra i grupp.
Social förmåga
inverkar också på hur
elever vågar tro på sig själva.

Studien undersöker det här.
Hur förändras självtilliten?
Hur förändras viljan att vara med
på idrotten?

Forskarna ser några saker tydligt:

 • Elever med funktionsnedsättning
  litar ofta mindre på sig själva.
 • Det är vanligare att de inte vill
  vara med på idrotten. 
 • Det är inte bra för betyget.

Det finns ett starkt samband
mellan att tro på sig själv
och viljan att vara med.

Det här påverkar slut-betyget 
i idrott och hälsa.

Så sätter idrotts-lärarna betyg

Lärarna bedömer fysisk förmåga.
Betygs-kriterierna är samma
för alla elever i grund-skolan.

Så här gjorde forskarna

Forskarna ville veta
vad elever med funktions-nedsättningar
själva tycker.

Barn och unga är duktiga på
att skatta sig själva.
Det har studier visat.

Elever fick därför svara på frågor.
Det var samma frågor
i början och i slutet av högstadiet.

26 klasser var med i studien.
Det blev många svar.

Forskarna delade in resultaten
i tre olika grupper.
De jämförde grupperna.

Grupperna var:

 • Elever med funktionsnedsättning.
 • Elever utan nedsättning
  med höga betyg i idrott (A-C).
 • Elever utan nedsättning
  med låga betyg i idrott (D-F).

Frågorna handlade om
många olika saker.

Exempel:

 • Hur bra upplever du att
  du lyckas i skolan?
 • Hur bra upplever du att
  du lyckas på idrotten?
 • Hur funkar det med kompisarna?
 • Kan du kontrollera dina känslor?
 • Vad skulle göra
  att det blir roligare
  att vara med på idrotten?
 • Hur upplever du att dina händer,
  armar och ben funkar?
 • Hur bra funkar det socialt?
 • Hur bra uppför du dig?
 • Är du bra på att lösa problem?
 • Gör du dig förstådd?
 • Förstår du vad andra menar?

Det här kom forskarna fram till

Elever med funktionsnedsättning
skattade lägre självtillit 
än sina klass-kamrater.
Så var det både i årskurs 7
och i årskurs 9.

Men alla elev-grupper
upplevde att de vågade
lita mer på sig själva
i idrott med tiden.
Självtilliten ökade alltså
under högstadiet.

Att vara med på gympan 
och självtillit hänger ihop.
Det påverkar slutbetyget. 

Så här:

 • Ju bättre självtillit du har
  desto hellre vill du vara med
  på lektionerna.
 • Ju mer du är med på lektionerna 
  desto mer engagerar du dig.
 • Och: desto bättre självtillit får du
  under högstadietiden. 

Elever med funktionsnedsättning
fick oftare än de andra i klassen
samma betyg i idrott
i både sjuan och nian.

Eleverna blev socialare med tiden

Elevernas sociala förmåga
blev oftast bättre
under högstadie-tiden.
Så var det i alla grupper.

Det fanns starka samband mellan
social förmåga och
hur bra eleverna upplevde att
det gick i skolan.

Det här märkte forskarna
särskilt bland elever med
låga betyg.

I årskurs 7 var
elevernas självtillit stark
i idrott och hälsa.

De ville gärna vara med på
idrotts-lektionerna.

Så var det i alla grupper.
Så var det även bland dem som
har det svårare.

Men med tiden förändrades det här
bland elever med funktionsnedsättning.
De tappade ofta tron på sig själva.
I nian hade de ofta ingen lust att
vara med på gympan.

Så kan du förstå och
använda studien 

Vi behöver anpassa betygs-kriterierna.
Vi behöver ta hänsyn till
den fysiska förmågan hos
elever med funktionsnedsättning. 

Det är viktigt att de här eleverna
vill fortsätta att röra på sig.

Elever med funktionsnedsättning
utvecklas också i idrott och hälsa.
Men deras utveckling
syns ofta inte i slut-betyget.

Studien visar en intressant sak.
Vi skulle kunna använda självtillit
när vi sätter betyg i idrott.

Hur upplever eleven sin självtillit?
Bättre självtillit kan visa på utveckling:

 • Bättre självtillit gör att
  eleven är med mer
  på idrotten.
 • Och när eleven är med mer
  blir självtilliten bättre.

Så här kan du göra
för att elever ska vilja vara med

 • Låt eleverna testa olika aktiviteter.
 • Låt dem testa tills de lyckas.
 • Ge dem bra förebilder.
 • Låt dem härma förebilderna.
 • Uppmuntra.
 • Ge feedback.
 • Lär eleverna hantera känslor.
 • Lär dem hantera oro och stress.

Läs hela artikeln 

Student Self-Efficacy and
Aptitude to Participate
in Relation to Perceived
Functioning and Achievement
in Students in Secondary School
With and Without Disabilities

Om författarna

Karin Bertills,
Mats Granlund och 
Lilly Augustine forskar vid 
Högskolan i Jönköping. 

För mer information 
Kontakta Karin Bertills:
karin.bertills@liu.se

Publicerat onsdag 2 februari 2022