Forskarskola med inriktning specialdidaktik breddar kunskapen

I början av november 2017 kom beskedet att Vetenskapsrådet har anslagit närmare 40 miljoner till forskarskolan Special Education for Teachers Educators. Den fyraåriga forskarskolan som har Malmö universitet som huvudlärosäte är en stor och värdefull satsning för att öka den specialpedagogiska kompetensen hos lärarutbildare.

Forskarskolans syfte är både att generera fler lärarutbildare som har kompetens i specialpedagogik och ett bredare vetenskapligt underlag för lärares arbete. Ett av forskarskolans viktiga mål är att bidra med ny kunskap om hur fler elever ska lyckas i skolan. Huvudsökande Mona Holmqvist, professor vid Malmö universitet och forskningsledare, berättar:

– Vår inriktning är specialdidaktik inom olika områden. Vi kommer att fokusera på praktik i klassrummet med utgångspunkt i relationen mellan undervisande och lärande i olika situationer.

– En del av forskarskolan kommer att vara inriktad på fördjupad specialdidaktik rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom vi dels behöver stärka det området och dels med tanke på de nya examensmålen för blivande speciallärare och specialpedagoger. De andra fördjupningarna är läs- och skriv, matematik och intellektuella funktionsnedsättningar. Ytterst handlar forskarskolan om att genom lärarutbildningen bredda kunskapen hos lärare så att elever i behov av extra anpassningar ska få en mer gynnsam utveckling i skolan. I dag vet vi att många elever dagligen går till skolan utan att få den hjälp de skulle behöva, eller kanske till och med stannar hemma.

Bredare kunskap är målet

– Jag vill betona att behovet inte handlar om att vi har dåliga lärare nu, eller om en inbyggd ovilja. Inte alls, det handlar snarare om att det behövs en breddad kunskap i lärarutbildningen i hur man, ofta med enkla medel, kan göra anpassningar som gör väldigt stor skillnad för eleven. Det handlar främst om på vilka sätt vi kan tänka nytt kring elever i behov av extra anpassningar och vidga vår förståelse för alternativa sätt. Det kan exempelvis handla om valfriheten för elever att ta in lärarens undervisning genom hörlurar för att kunna sålla bort andra ljud och på så sätt kunna koncentrera sig bättre, alltså att läraren bär en mygga.

– För elever där det periodvis är oöverstigligt att vistas i skolmiljön kan robotar i klassrummet vara ett alternativ till att följa undervisningen. Och om det är den sociala interaktionen som är problemet kan inte lösningen vara att ta bort de sociala kontakterna – utan då behöver skolan istället stötta i att hantera dessa. Målet med skolgången är ju att komma in i samhället och bli en fungerande vuxen i slutänden och då måste man kunna hantera sociala kontakter.

Forskare från Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad, Karolinska institutet och Linnéuniversitet ingår i forskarskolan. Inom ramen för anslaget finns nio doktorander finansierade som kommer att examineras vid Malmö universitet eller Linnéuniversitetet som båda har examensrättigheter i pedagogik och specialpedagogik.

Investering för arbetsgivaren

– Ansökan till de nio platserna kommer att gå ut under våren och är riktad till de som är anställda som lärarutbildare vid ett lärarutbildningsprogram i Sverige. Annonsering kommer att ske på våra respektive lärosätens webbplatser och i olika lärartidningar runt mars månad. Bra att veta är också att vi siktar på att ta in fler än dessa nio doktorander som är finansierade inom anslaget. Det går även för behöriga att söka medfinansiering från den egna arbetsgivaren. Jag hoppas verkligen att det finns läsare som tar chansen att söka och att deras arbetsgivare ser detta som en investering för framtiden. Behoven av forskning kommer definitivt att finnas under lång tid framöver, fortsätter Mona.

En stor förhoppning är att skapa en stark och bra forskargrupp under dessa fyra år, och att den ska ge ringar på vattnet över tid för att ytterligare stärka den vetenskapliga
grunden.

– Vi vet att det ger styrka när flera arbetar samtidigt, inte med exakt samma sak, men inom samma område. Kontakterna i gruppen, även om man tillhör olika lärosäten i vardagen, är en framgångsfaktor. Vår förhoppning är också att om vi skapar en bra forskargrupp med goda förutsättningar nu, så kommer det i sin tur att generera fler doktorander framöver.

Forskarskolan planerar att starta hösten 2018 med siktet på att få en god bredd inom det specialpedagogiska forskningsfältet och en hög kvalitativ forskning både nationellt och internationellt sett. Redan nu finns internationella forskare kopplade till forskarskolan i en så kallad advisory board.

– Forskarskolan känns aktuell, viktig och väsentlig. Vi skapar den för att kunna förstärka stödet till elever. Det här är till syvende och sist en satsning för eleverna, avslutar Mona.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 1 2018

Publicerat måndag 22 oktober 2018