Forskarintervju om metoden som vänder på perspektiven

Genom ”lesson study” vänder lärare på perspektiven och fokuserar på undervisningsmetoder istället för på elevers tillkortakommanden. Kamilla Klefbeck har i flera studier undersökt hur metoden för lärarsamarbete kan utveckla undervisningssituationen för elever som har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism. 

Kamilla är i grunden socialpedagog och har många års erfarenhet av att arbeta med både barn och elever som har IF och autism, men även vuxna inom daglig verksamhet. Med åren har hon vidareutbildat sig till både förskolelärare och speciallärare och idag forskar hon kring hur ”lesson study” kan utveckla undervisningssituationen för elever med IF och autism. 

– Trots att socialpedagogsutbildningen främst är en behandlingsinriktad utbildning fastnade jag tidigt i det pedagogiska tänket. Under många år arbetade jag på en träningsskola och där insåg jag hur klurigt, roligt och utmanande det är att undervisa inom denna skolform. Med tiden började jag forska vilket jag hade varit intresserad av att göra under en lång tid. 

Forskning tillsammans med lärarna

Idag är Kamilla aktuell med flera forskningsartiklar och har en forskningsöversikt samt en avhandling på gång. Eftersom forskningsöversikten visade på ett behov av fortsatt forskning kring lärares undervisningsstrategier har Kamilla valt att fokusera sin avhandling på kollegial professionsutveckling genom ”lesson study”. ”Lesson study” är en metod för lärarsamarbete som har utvecklats och använts i Japan under de senaste 140 åren, men när Kamilla stötte på metoden var den ny för henne. 

– Mitt forskningsintresse låg från början på initiativförmågor hos elever. Av erfarenhet vet jag att det är svårt för den här gruppen att uttrycka egna initiativ och att själva kunna påverka sin utbildning. Det är en komplex situation. Men jag ville samtidigt göra något mer, för det kändes inte schysst mot lärarna att bara studera situationen och förklara vad som inte fungerar. Jag ville göra min forskning tillsammans med lärarna – inte bara forska om. Och när jag råkade på ”lesson study” tänkte jag att här kan jag få in båda perspektiven. 

Använde metoden ”lesson study”

Mycket kort beskrivet handlar ”lesson study” om att en grupp lärare kommer överens om hur de vill förbättra sin praktik och utefter det formulerar en problemställning samt konkreta frågor som de ska försöka besvara med gemensam planering, observation och diskussion. Genom att prata om erfarenheter, ta del av tidigare undervisningsplaneringar och aktuell forskning funderar de kring vad de vill att eleverna ska få ut av ett valt undervisningstillfälle och vilka utmaningar som kan komma att uppstå. Under tillfället tar undervisande lärare hjälp av kollegor som observerar. Efteråt samlas gruppen och diskuterar lektionsinnehållet utifrån observationerna och elevernas arbeten med utgångspunkt i problemställningen. Lärarna resonerar kring vad de har lärt sig och vad de vill gå vidare med. Som komplement till detta har Kamilla också undersökt hur eleverna har upplevt insatserna. 

– Eleverna har fått göra ett för- och ett eftertest som inte bara handlar om kunskapsutveckling utan även om hur de upplevde lektionerna genom ett attitydstest. Men även om det går att se att resultaten blev lite bättre i eftertesterna så tänker jag att huvudsaken är att lärarna har fått redskap för att prata om, och prioritera, undervisning men också att se konkret hur eleverna påverkas. Både kunskapsmässigt och hur pass delaktiga de är. 

Vill skapa möjligheter att tända motivationen

Kamilla beskriver att arbetssituationen inom särskolan ofta är utmanande för lärare såväl som andra personalresurser. Det är också en hög personalomsättning med svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Samtidigt ser hon att lärarna är väldigt ambitiösa och hon vill, genom sin forskning, skapa möjligheter att tända motivationen och se det konkreta som stärker deras roll och legitimitet. Men tiden för detta är ofta en bristvara. 

– ”Lesson study” är i sig krävande men jag hoppas ändå att metoden ska få spridning, inte minst inom särskolan, för jag tror att den är väldigt användbar. Men lärarna måste ges tid och möjlighet. Den kräver ansträngning och är utmanande, men också inspirerande och utvecklande. Det handlar inte främst om vad lärarna gör utan om hur de gör. Att vända på perspektiven – och fokusera på undervisningsmetoder istället för på elevers tillkortakommanden. 

Redskap för att fånga in hur eleven lär sig

Kamilla vill poängtera att ”lesson study” även lämpar sig som kollegial professionsutveckling för de lärare som undervisar andra elevgrupper än de som ingår i hennes forskning. 

– ”Lesson study” har använts mycket i allmän kontext när lärandet blir svårt och komplext. Tänk som ett fiktivt exempel att en elev har det knepigt med matematik. Läraren gör som den brukar men eleven lär sig inte ändå, trots att alla andra elever lär sig. Då ger metoden redskap att kunna vända på situationen och inte tänka kring vad som är fel hos eleven utan att istället försöka fånga in hur just den eleven lär sig. Jag kan rekommendera att läsa boken ”Lesson study: kollegial professionsutveckling” för de lärare som är intresserade av att utveckla metoden tillsammans med sina kollegor för inspiration och tillvägagångssätt.

Fakta: Boken ”Lesson study: kollegial professionsutveckling” är skriven av E Munthe, N Helgevold och R Bjurland.

Foto: Jens C Hilner

Forskar-intervju: Om metoden som kan göra det bättre för elever med IF och autism

Kamilla Klefbeck forskar om lesson study.
Det är en metod för lärar-samarbete.
Kamilla vill göra det bättre för elever
som har IF och autism.
Hon vill veta hur vi kan 
använda metoden till det.

Med lesson study kan vi vända på
vårt sätt att arbeta.
Så här: Om elever misslyckas ska vi
göra undervisningen bättre.
Inte se brister hos eleverna.


IF = intellektuell funktions-nedsättning

Det här är Kamilla

Kamilla Klefbeck har arbetat med

barn och elever som har IF och autism.

Det gjorde hon i många år.

Hon har även jobbat med

vuxna i daglig verksamhet. 

 

Kamilla berättar:

– Under många år arbetade jag på
en tränings-skola.
Där insåg jag hur klurigt, 
roligt och utmanande det är 
att undervisa inom denna skol-form.


Kamilla är social-pedagog från början.
Hon pluggade sedan vidare
till förskol-lärare och special-lärare.

– Senare började jag forska.
Det hade jag länge varit
intresserad av att göra. 


Idag forskar Kamilla kring lesson study.
Hur kan lesson study 
utveckla undervisnings-situationen
för elever med IF och autism? 

Hon forskar tillsammans med lärarna

Kamilla har skrivit flera forsknings-artiklar.
Hon håller på med en forsknings-översikt.
Och så arbetar hon med 
sin doktors-avhandling.

Kamillas avhandling handlar om
kollegial professions-utveckling
genom lesson study.
Hon forskar alltså om hur
lärare kan bli bättre tillsammans.

Det här är lesson study
Lesson study är en metod för lärar-samarbete.
Det är ingen ny metod.
Den har använts i Japan i 140 år.

Vid lesson study tittar lärare på
när en kollega undervisar.
Sen diskuterar de alla tillsammans.
På det sättet lär de sig
och kan bli ännu bättre.

Därför valde Kamilla lesson study

Kamilla ville forska om
elevers förmåga att ta initiativ.
Men hon ville göra det 
tillsammans med lärarna.

– Det är svårt för elever med IF och autism
att ta egna initiativ.
Det vet jag av erfarenhet.
Det är svårt för dem
att själva påverka sin utbildning.

Men varför ville du forska 
med andra lärare?

– För att det kändes inte schysst mot dem
att bara studera situationen 
och sen förklara vad som inte fungerar. 
Jag ville forska tillsammans med lärarna,
inte bara forska om dem. 

Och då var lesson study 
en bra metod för det?

– Ja. Det var en ny metod för mig.
Men när jag råkade höra om den
tänkte jag att det här kan bli bra.

Så här gjorde de

Kamilla samlade ihop en grupp lärare.

De kom överens om
hur de ville förbättra sin undervisning.

Lärarna förberedde sig tillsammans.
De planerade ihop.
Vad vill vi att eleverna 
ska få ut av varje lektion?

Lärarna pratade också om
hur det hade varit tidigare.
De tog del av ny forskning.
Vilka utmaningar kan uppstå?

Sen fick en lärare hålla lektion.
De andra var med och tittade på.
De turades om.
Alla fick hålla var sin lektion.

Efter varje lektion samlades lärarna.
De diskuterade innehållet i lektionen.
Hur hade det funkat?

Lärarna pratade om vad de hade lärt sig.
Hur går vi vidare?

Kamilla undersökte dessutom
hur eleverna hade upplevt det. 

– Eleverna har fått göra ett test
både före och efter lektionen.
De fick svara på frågor om
vad de har lärt sig
och vad de tyckte om lektionen.

Kamilla säger att lesson study
är ett bra redskap för lärarna.

Lesson study kan hjälpa personalen
att bli bättre

Det är inte alltid lätt
att jobba inom sär-skolan.
Arbets-situationen är ofta utmanande.
Det säger Kamilla.

Personal slutar,
det kommer nya.
Det är inte lätt att hitta
personer med rätt kompetens.

Men många lärare är väldigt bra.
De vill verkligen göra ett bra jobb.

Kamilla forskar för att hon vill
hjälpa personalen att bli inspirerad.
Hon vill att du ska känna dig
trygg i din yrkes-roll.

– Lesson study kräver en hel del jobb.
Den tar tid att göra.
Men jag hoppas ändå att 
många vill använda metoden.
För den är väldigt användbar,
inte minst i särskolan.

Lärarna måste få tid och möjlighet
att testa lesson study. 
Det är en utmaning.
Du måste anstränga dig.

– Men du får också inspiration
och utvecklas. 

Det handlar inte så mycket om 
vad du som lärare gör.
Det handlar om hur du gör det.

– Vänd på det ditt sätt att se på saker.
Rikta in dig på bra undervisnings-metoder 
i stället för fel hos eleverna. 

Du kan använda lesson study
med alla elever
Kamilla vill också säga att
metoden passar lika bra för dig med elever
som inte har IF eller autism.

– Lesson study är bra för alla
när något är svårt att lära sig.

Metoden används mycket i 
till exempel matte.

– Tänk dig att din elev har svårt
i matematik.
Du gör som du brukar
och alla andra elever lär sig. 
Men inte den här eleven.

Och då ska jag använda lesson study?

– Ja. Metoden ger dig ett redskap 
att kunna vända på situationen.

Tänk inte på vad som är fel hos eleven.
Försök i stället se
hur just den eleven lär sig.

Finns det någon bra bok jag kan läsa
för att lära mig mer om det här?

–  Jag kan rekommendera boken
Lesson study: kollegial professionsutveckling.
Diskutera den gärna
med dina kollegor.

Lesson study: kollegial professionsutveckling.
Boken är skriven av E Munthe, 
N Helgevold och R Bjurland.

Kamilla Klefbeck

Gör just nu:

Doktorand i Forskar-skola i
special-pedagogik för lärar-utbildare.
Malmö universitet.

Gör i vanliga fall:

Lärare vid Högskolan i Kristianstad. 

Publicerat onsdag 19 januari 2022