Elevhälsa skrivet som ett hjärta

Elevhälsa

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa. För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten stödjer rektorer och elevhälsoteam att utveckla skolans elevhälsoarbete för ökad likvärdighet och måluppfyllelse. Stödet syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete i hela skolan.

Hälsa och lärande

I kunskapsöversikten från Kungliga vetenskapsakademin belyser forskning det starka sambandet mellan hälsa och lärande. Hälsa och lärande är processer som förutsätter varandra.

Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att knyta den samlade elevhälsan närmare skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsokompetens

För att komma åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver skolans ledning och personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet. Skolor har olika förutsättningar och olika utmaningar. Därför behöver varje skola utforska och utveckla sin skolas elevhälsokompetens.
Att höja skolans elevhälsokompetens står för en process där alla behöver involveras i arbetet med att systematiskt utveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov.

I dialog med forskare - Vad kan elevhälsokompetens vara?

Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar med forskarna Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén. Utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv, tvärprofessionellt perspektiv, organiseringsperspektiv och rektorsperspektiv reflekterar de tillsammans kring vad elevhälsokompetens kan vara.

I dialog med Petter Iwarsson - Vad kan elevhälsokompetens vara?

Utifrån ett psykosocialt perspektiv ger Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator, sina reflektioner kring vad elevhälsokompetens kan vara.

Identifierade behov

Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförde våren 2015 en kartläggning av vilket stöd som målgruppen rektor och elevhälsoteam efterfrågar. I den framkom att den samlade elevhälsan ofta har ett otydligt uppdrag. Målgruppen rektorer och elevhälsoteam uttrycker behov av stöd i frågor om:

  • de styrdokument som rör elevhälsans arbete
  • samsyn både för samverkan inom elevhälsoteamet och för samverkan med lärare och övrig skolpersonal
  • hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan tydliggöras och organiseras i skolan
  • gemensamma arbetsverktyg i elevhälsoarbetet
  • hur skolans elevhälsoarbete kan systematiseras över tid för ökad måluppfyllelse.
Publicerat onsdag 19 oktober 2016 Granskat måndag 6 november 2017
Bilden visar informationsbladet Att höja skolans elevhälsokompetens

Nätbaserad kurs

Den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning är en årligen återkommande kurs som vänder sig till rektorer och elevhälsoteam.

Den 3 september 2018 startar en ny omgång av kursen.
Intresseanmälan är öppen fram till 30 mars 2018. Det är rektor som gör intresseanmälan.

Informationsblad 2018 (PDF-dokument, 1 kB)

SPSM:s rådgivare

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar 12.00 till 16.00 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.

Bilden föreställer en flicka som gungar

Sök stöd hos oss

Behöver ni hjälp att utveckla skolans elevhälsoarbete? Välkommen med er förfrågan!

Tidningen Lika värde nummer 3 2016, tema elevhälsa

Läs Lika värde nummer 3, 2016, som har tema elevhälsan.