Elevhälsa

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa. För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som i första hand vänder sig till rektor och den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team. Stödmaterialet syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Läs mer om Stödmaterial elevhälsa.

Hälsa och lärande

I kunskapsöversikten från Kungliga vetenskapsakademin  visar forskning det starka sambandet mellan hälsa och lärande. Hälsa och lärande är processer som förutsätter varandra.

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsokompetens

För att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt behöver skolans ledning och personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet. Skolor har olika förutsättningar och olika utmaningar. Därför behöver varje skola utforska och utveckla sin skolas elevhälsokompetens.

Att höja skolans elevhälsokompetens står för en lärande process där alla  bidrar i arbetet med att systematiskt utveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov.

I dialog med forskare - Vad kan elevhälsokompetens vara?
Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar med forskarna Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén. Utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv, tvärprofessionellt perspektiv, organiseringsperspektiv och rektorsperspektiv reflekterar de tillsammans kring vad elevhälsokompetens kan vara.
I dialog med Petter Iwarsson - Vad kan elevhälsokompetens vara?
Utifrån ett psykosocialt perspektiv ger Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator, sina reflektioner kring vad elevhälsokompetens kan vara.
Publicerat fredag 2 september 2022