Utvecklingsprojekt

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan söka bidrag till projekt för att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning.

Ni kan ansöka om bidrag till projekt och analyser. Syftet ska vara att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

På den här sidan kan ni som ska söka bidrag till utvecklingsprojekt läsa om hur och när ni ansöker om bidrag, hur vi bedömer ansökan, när ni får ert beslut och hur ni ska redovisa bidrag efter projektslut.

Ny ansökningsperiod 

Ansökningsperioden är mellan den 4 september och den 13 december 2019. Ni kan då tidigast starta ert projekt hösten 2020, och driva projektet under läsåret 2020-2021.

Ni söker bidrag för ett år i taget och ni kan maximalt få bidrag för ett projekt i två år.

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Ett utvecklingsprojekt ska ha som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Projektet ska ha mål som är kopplade till syftet med bidraget. I projektet genomför ni insatser eller aktiviteter för att nå projektets mål.

Ett projekt är avgränsat i tid till skillnad från ordinarie verksamhet. Projektarbete är en arbetsform som är tillfällig. Det kan till exempel vara en projektledare som driver projektet och en eller flera personer som är med i en projektgrupp som arbetar med att nå målen med projektet.

Förskolor och skolor kan söka bidrag

Förskolor och skolor, huvudmän inom skolväsendet, kan få bidrag för utvecklingsprojekt. Ett undantag är Specialskolan som inte kan få bidrag.

Vuxenutbildning

Observera att kommunal vuxenutbildning är skolhuvudman och därför är behörig att söka, det är däremot inte fristående verksamheter inom vuxenutbildningen. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Så ansöker ni

Innan ni ansöker om bidrag är det bra att läsa följande dokument och diskutera med inblandade i projektet.

Inför ansökan om utvecklingsprojekt (PDF-dokument, 23 bytes)

Ansökan om SIS-bidrag görs digitalt i SPSM:s bidragsportal. För att kunna logga in i bidragsportalen måste ni först registrera en användare hos oss via vår bidragsportal.

De som söker bidrag för ett andra år, så kallade fortsättningsprojekt, ska också göra en ny fullständig ansökan i bidragsportalen och där kryssa i att det är ett fortsättningsprojekt. För att beviljas ett andra år behöver ni i ansökan beskriva varför ni har behov av ytterligare ett år och redogöra för vad ni tänker utveckla då.

Observera! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som back-up.

Besked och beslut hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen.

Ansökningar om fortsättningsprojekt som kommer in senast den 31 augusti år 2019 får beslut i januari år 2020. Ansökningar som gäller nya projekt söker senast 13 december år 2019 och får beslut i april år 2020.

Så redovisar ni

Redovisningen består av två delar, ett formulär med en ekonomisk redovisning och en författad slutrapport. I den ekonomiska redovisningen redovisar ni hur ni använt bidraget. Formuläret finns i bidragsportalen där ni gjorde ansökan. Slutrapporten skriver ni enligt våra instruktioner för uppföljningsrapport (PDF-dokument, 183 bytes). Ni bifogar sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

 • Sista dag för redovisning av fortsättningsprojekt som beviljats bidrag för kalenderår 2020 är den 1 februari 2021, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.
 • Sista dag för redovisning av nya utvecklingsprojekt som beviljats bidrag för läsår 2020 - 2021 är den 1 oktober 2021, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Bidrag för lönekostnader

Ni kan beviljas bidrag för utvecklingsprojekt 12 månader åt gången, maximalt kan ni få bidrag under två år. För att beviljas bidrag för det andra året behöver en ny ansökan skickas in. Vi ger i huvudsak bidrag till lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp. Vi beviljar bidrag utifrån den faktiska lönekostnaden, men maximalt 550 000 kronor per heltidstjänst. I detta belopp ska också sociala avgifter ingå. Vanligtvis beviljar vi inte hela tjänstekostnaden utan förutsätter att skolhuvudmannen finansierar en del av projektkostnaden själv.

Vi beviljar inte bidrag till:

 • kostnader för inköp, resekostnader, byggnadsanpassningar eller utrustning
 • produktion av material och läromedel
 • ordinarie fortbildning som inte är en del i ett projekt

Så bedömer vi er ansökan

Vi bedömer om

 • ansökan är från en behörig skolhuvudman.
 • syftet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
 • målgruppen är barn och eller elever med funktionsnedsättning.
 • det är ett projekt.
 • det finns ett identifierat behov hos målgruppen i den egna verksamheten.
 • målen och aktiviteterna är kopplade till varandra.
 • aktiviteterna bedöms vara anpassade till målgruppen.
 • målen är uppföljningsbara.
 • de kunskaper och erfarenheter som projektet medfört tas tillvara i den ordinarie verksamheten efter projektslut.

Avslutningsvis gör vi en bedömning av hela projektets kvalitet.

Prioriteringar

Vi kommer att prioritera ansökningar som ska arbeta med jämställdhet i sitt utvecklingsprojekt.

Även ansökningar från vuxenutbildningen kommer att prioriteras.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss. Här kan ni hämta den.

Inspirerande projekt i förskolor och skolor

Ta del av vad andra gjort i sina projekt på Bidrag till utvecklingsprojekt

Projekt som fått bidrag

I dokumenten nedan kan du se hur vi fördelat bidraget under olika år. Du kan se projektens rubriker och hur mycket respektive projekt fått i bidrag.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 10 september 2019