Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd

Skolhuvudmän kan söka bidrag för anpassade lärmiljöer i grundskolan och gymnasieskolan, med få elever och hög personaltäthet. Här kan du läsa om hur du ansöker och hur besluten tas. 

Bidrag

Skolan kan få bidrag för:

 • lönekostnader för tjänster som behövs för att inrätta eller utveckla anpassade lärmiljöer med få elever och hög personaltäthet
 • övriga kostnader för att inrätta eller utveckla en anpassad lärmiljö.

Skolan kan inte få bidrag för:

 • lokalkostnader eller lokalhyra
 • ombyggnationer.

Ansökan

Ansökan kan formuleras och skickas in antingen från huvudmannanivå eller den enskilda skolan.

Du ansöker i myndighetens bidragsportal. För att kunna logga in behöver du registrera en användare. Observera att det kan ta någon dag att få sin användare godkänd och aktiv, så registrera en användare i god tid innan. I bidragsportalen kommer det finnas en länk till ansökningsformuläret som heter Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd. Länken kommer vara aktiv under ansökningstiden.

Du kan ansöka under följande period: 

 • För insatser som ni planerar att genomföra under 2024 är ansökningsperioden 2 oktober - 13 oktober 2023 kl. 15.00. Beslut fattas i januari 2024.

Här finns det en översikt över ansökan där du kan se vilka frågor ni ska besvara digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre justeringar i frågorna kan ske.

Fördelning och bedömning för bidragsår 2023

För att tilldelas bidraget ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Läs mer nedan. Bland de skolor som uppfyller kriterierna sker sedan ett slumpmässigt urval. För större spridning i fördelningen gäller att en ansökan per skolenhet kan beviljas per ansökningsomgång. Under 2023 har vi totalt 40 miljoner att fördela till insatser inom detta område. 

I första hand kommer vi att fördela bidrag till nya anpassade lärmiljöer. I andra hand fördelar vi bidrag till att vidareutveckla anpassade lärmiljöer som redan finns. Bidraget delas ut under ett år och ska endast gå till upprättande eller utvecklande av en anpassad lärmiljö och ej till kontinuerlig drift. 

Inrättande av ny anpassad lärmiljö

Vi bedömer om det i ansökan tydligt framgår:

 • att insatserna i ansökan handlar om att inrätta en anpassad lärmiljö
 • att den anpassade lärmiljön som planeras är ny
 • att det finns en plan för hur eleverna kan ta del av den anpassade lärmiljön under bidragstiden
 • att lärmiljön är till för målgruppen elever i behov av särskilt stöd i grundskolan eller gymnasieskolan. Det betyder att det behöver finnas ett åtgärdsprogram för varje elev innan de börjar sin undervisning i den anpassade lärmiljön 
 • att planen är att lärmiljön ska ha få elever. Som utgångspunkt avses max 12 närvarande elever. Det behöver inte vara samma elever som deltar i lärmiljön vid varje enskilt tillfälle.
 • att planen är att lärmiljön ska ha hög personaltäthet. Som utgångspunkt räknar vi med minst en tjänst per sex elever för att personaltätheten ska anses vara hög.
 • att insatsen är till för att elevers behov av särskilt stöd ska tillgodoses bättre, det vill säga det behöver tydligt framgå: 
 • varför eleverna har behov av en anpassad lärmiljö 
 • hur lärmiljön kommer främja elevens kunskapsutveckling, hälsa och rättigheter
 • hur särskild hänsyn tas till barnets bästa i form av elevens röst om sitt deltagande i lärmiljön
 • hur ni arbetar med återgång till ordinarie skol- och undervisningsmiljö 
 • hur ni arbetar med uppföljning på individuell nivå och organisationsnivå
 • hur den personal ni avser använda i genomförandet har den kompetens som behövs för att möta elevernas behov

Bidraget från SPSM beräknas så att det täcker två heltidstjänster per lärmiljö och år, upp till ett lönetak på 593 000 kronor per heltidstjänst. De tjänster som vi bidrar till kan räknas in i personaltätheten i ansökan.

Det betyder att en skolhuvudman som planerar att inrätta en anpassad lärmiljö under ett år för 12 närvarande elever och två heltidstjänster, kan få bidrag för dessa två heltidstjänster upp till lönetaket på 593 000 kronor. Bidraget för tjänsterna kan också användas till att planera och organisera införandet av lärmiljön. Men lärmiljön måste komma igång under bidragsperioden. Man kan inte ansöka om flera lärmiljöer i samma ansökan. För varje lärmiljö man söker bidrag till ska man göra en ny ansökan. 

Man kan ansöka om bidrag till övriga kostnader, för att inrätta eller utveckla den anpassade lärmiljön och för lärverktyg som ska användas i den anpassade lärmiljön. Bidraget kan vara upp till 40 000 kronor per lärmiljö. Lärverktyg är utrustning och material som används för lärande, till exempel pekplatta, appar, tidsstöd, böcker eller ljudböcker.

Utvecklande av befintlig anpassad lärmiljö

Vi bedömer om det i ansökan tydligt framgår:

 • att insatserna handlar om att utveckla en anpassad lärmiljö
 • att den lärmiljö som ska utvecklas är till för målgruppen elever i behov av särskilt stöd i grundskolan eller gymnasieskolan. Det betyder att det behöver finnas ett åtgärdsprogram för varje elev innan de börjar sin undervisning i den anpassade lärmiljön
 • att den anpassade lärmiljön har få elever. Som utgångspunkt avses max 12 elever. Det behöver inte vara samma elever som deltar i lärmiljön vid varje enskilt tillfälle.
 • lärmiljön har hög personaltäthet. Som utgångspunkt räknar vi med minst en tjänst per sex elever för att personaltätheten ska anses vara hög. 
 • att insatserna är till för att elevers behov av särskilt stöd ska tillgodoses bättre, det vill säga det behöver tydligt framgå;
 • varför eleverna har behov av en utvecklad anpassad lärmiljö 
 • hur lärmiljön kommer främja elevens kunskapsutveckling, hälsa och rättigheter
 • hur särskild hänsyn tas till barnets bästa i form av elevens röst om sitt deltagande i lärmiljön
 • hur ni arbetar med återgång till ordinarie skol- och undervisningsmiljö 
 • hur ni arbetar med uppföljning på individuell nivå och organisationsnivå
 • hur den personal ni avser använda i genomförandet har den kompetens som behövs för att möta elevernas behov.

Bidraget från SPSM beräknas så att det täcker lönekostnader för 0,5 heltidstjänst per lärmiljö och år, upp till ett lönetak på 593 000 kronor per heltidstjänst.

Det betyder att en skolhuvudman som planerar att utveckla en befintlig anpassad lärmiljö måste kunna redogöra för hur lärmiljön lever upp till kraven få elever och hög personaltäthet utan att räkna in den 0,5 heltidstjänst som SPSM kan ge bidrag för. De tjänster som beviljas för utvecklandet av lärmiljön ska ägnas åt insatser för att utveckla lärmiljön, inte för att öka personaltätheten. Man kan inte ansöka om att utveckla flera lärmiljöer i samma ansökan. För varje lärmiljö man söker bidrag till ska man göra en ny ansökan. 

Man kan ansöka om bidrag till övriga kostnader för att utveckla den anpassade lärmiljön och för lärverktyg som ska användas i den anpassade lärmiljön. Bidraget kan vara upp till 40 000 kronor per lärmiljö. Lärverktyg är utrustning och material som används för lärande, till exempel pekplatta, appar, tidsstöd, böcker eller ljudböcker.

Beslut

Beslut för verksamhet under kalenderåret 2023 beräknas fattas i början av januari 2023. Beslut för verksamhet under kalenderåret 2024 beräknas fattas i början av januari 2024.

När beslutet fattas skickas en notifiering ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef. Beslutet hämtar ni genom att logga in i Bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget.

För bidrag till att inrätta eller utveckla lärmiljöer under kalenderår 2023 eller 2024 sker utbetalningarna vid fyra tillfällen under året. 

Villkor i beslut

De villkor som gäller under bidragstiden läggs till i en bilaga till beslutet. Villkoren handlar om att säkra att bidraget går till elevers behov av särskilt stöd. Om villkoren inte uppfylls kan SPSM återkräva belopp som har betalats ut. 

Åtgärdsprogram:
Det ska finnas ett upprättat åtgärdsprogram för varje elev som ska få undervisning i den anpassade lärmiljön. 

Barnets bästa:
Huvudmannen ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Eleven ska få möjlighet att komma till tals om delaktighet i den anpassade lärmiljön. Man ska beakta elevens åsikter i förhållande till ålder och mognad. 

Individuell uppföljning av elevers deltagande:
Huvudmannen ska följa upp och utvärdera om den anpassade lärmiljön tillgodoser elevens behov av särskilt stöd bättre. Till exempel genom att följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. 

Uppföljning av organisation, struktur och miljö:
Huvudmannen ska följa upp om den anpassade lärmiljöns organisation, struktur och miljö främjar elevens kunskapsutveckling, hälsa och rättigheter.  Uppföljningen kan till exempel göras i samband med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Redovisning

I slutet av perioden för bidraget redovisas insatserna i bidragsportalen.

 • För de som beviljas bidraget under 2022 och genomför insatserna under läsår 2022 - 2023 är redovisningen öppen mellan den 1 maj och 31 augusti 2023.
 • För de som beviljas bidraget under 2023 och genomför insatserna kalenderår 2023 är redovisningen öppen mellan den 1 november och 15 december 2023.

I översikten av redovisningsfrågorna (Word-dokument, 55 kB) kan du se vilka frågor som ingår. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Insatser som fått bidrag

Publicerat tisdag 7 mars 2023