Bidrag vid vissa korta kurser

Du som har en funktionsnedsättning, eller om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning, kan söka bidrag för vissa studier vid folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. Uppfyller kursen detta syfte kan du söka bidrag.

Kurser du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för korta kurser. En kort kurs får vara högst 14 dagar eller 112 timmar lång. Bidraget gäller för

 • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
 • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
 • kommunal vuxenutbildning.

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning och du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan söka bidrag.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidrag per timme

Bidraget per timme är 106 kronor i upp till åtta timmar per dag och högst 14 dagar eller 112 timmar per kurs.

Du kan som mest få bidrag för 240 timmar under ett kalenderår.

Bidrag för kost och logi

Bidraget för kost och logi är det belopp som kost och logi faktiskt kostar eller som mest 525 kronor per dag.

Om du deltar i en kurs vid en folkhögskola eller ett studieförbund kan du söka bidrag per dag för kost och logi. Du kan få bidrag upp till 30 dagar under ett kalenderår.

Bidrag för resor

Bidraget för resor är högst 1 050 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är minst 262 kronor.

Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 25 kronor per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Om du får hel sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

Att tänka på inför ansökan

Den som ansöker om bidraget måste fylla i uppgifter om vem som ansvarar för kursen och vad kursen innehåller. De här punkterna är viktiga för att få bidrag:

 • Den som ansvarar för kursen ska vara behörig utbildningsanordnare, det vill säga en folkhögskola, studieförbund eller kommunal vuxenutbildning.
 • Ansökan ska innehålla information om hur utbildningen tillgodoser deltagargruppens behov, hur kursinnehållet svarar mot behoven och de utmaningar deltagarna har.
 • Innehållet i kursen ska ge personer ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att ta del i samhällslivet efter genomförd kurs.
 • Innehållet i kursen ska ge anhöriga ökad kunskap om funktionsnedsättning.

När bidraget inte räcker

Tyvärr har vi ibland inte tillräckligt med pengar för att bidraget ska räcka till alla som söker bidrag för korta kurser. Därför är det inte säkert att du får bidrag.

Grunder för prioritering

Om pengarna inte räcker till alla som söker lämnar vi i första hand bidrag till kurser som leder till att den som söker kan:

 1. Fortsätta studera
 2. Förbättra sin kommunikation
 3. Bli mer självständig
 4. Få vardagen att fungera bättre
 5. Tillvarata sina rättigheter
 6. Få kunskap om funktionsnedsättning
 7. Utveckla ett fritidsintresse

Kurser i samverkan

Folkhögskolor

När kurser sker i samverkan med till exempel en intresseorganisation ska ett samverkansavtal upprättas, där folkhögskolans ansvar för anordnarskapet tydliggörs. Läs mer om anordnarskap i Folkbildningsrådets dokument Villkor och fördelning av statsbidrag till folkhögskolor.

Folkhögskolan ska bifoga samverkansavtalet i samband med ansökan till SPSM. Saknar ansökan ett samverkansavtal kan SPSM komma att avslå med motivering att kursen inte är statsbidragsberättigad eftersom det inte går att avgöra att folkhögskolan är ansvarig anordnare.

I ett samverkansavtal ska det framgå att folkhögskolan ansvarar för:

 • planering, kursledning, genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring av folkbildning som finansieras med statsbidrag.
 • information om och marknadsföring av folkhögskolans verksamhet samt rekrytering av deltagare.

Samverkansavtalet ska vara undertecknat av båda parter.

Studieförbund

När kurser sker i samverkan med till exempel en intresseorganisation ska studieförbundet säkerställa att varje arrangemang som anordnas med stöd av, eller rapporteras som underlag för, statsbidrag följer statsbidragsvillkoren. Anordnaransvaret kan inte överlåtas till annan part. Läs mer om anordnarskap i Folkbildningsrådets dokument Villkor och fördelning av statsbidrag till studieförbund.

Studieförbundet ska i samband med ansökan bifoga en skriftlig redogörelse av samverkan för den aktuella kursen. Ansökan som saknar en redogörelse kan SPSM avslå med motivering att kursen inte är statsbidragsberättigad eftersom det inte går att avgöra att studieförbundet är ansvarig anordnare.

I redogörelsen ska det framgå hur studieförbundet:

 • bedriver en verksamhet där det tydligt framgår när kursen erbjuds och genomförs att studieförbundet är anordnare
 • säkerställer den pedagogiska kvaliteten i verksamheten
 • ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av folkbildningsverksamheten på arrangemangsnivå,
 • har regelbunden kontakt med varje ledare.
Publicerat tisdag 7 mars 2023