Bidrag vid vissa korta kurser

Du som har en funktionsnedsättning, eller om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning, kan söka bidrag för vissa studier vid folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. Uppfyller kursen detta syfte kan du söka bidrag.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.
Information Bidrag vid vissa studier (PDF-dokument, 136 bytes)

Kurser du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för korta kurser. En kort kurs får vara högst 14 dagar eller 112 timmar lång. Bidraget gäller för

  • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
  • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
  • kommunal vuxenutbildning.

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning och du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan söka bidrag.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidrag per timme

Bidraget per timme är 82 kronor i upp till åtta timmar per dag och högst 14 dagar eller 112 timmar per kurs.

Du kan som mest få bidrag för 240 timmar under ett kalenderår.

Bidrag för kost och logi

Bidraget för kost och logi är det belopp som kost och logi faktiskt kostar eller som mest 405 kronor per dag.

Om du deltar i en kurs vid en folkhögskola eller ett studieförbund kan du söka bidrag per dag för kost och logi. Du kan få bidrag upp till 30 dagar under ett kalenderår.

Bidrag för resor

Bidraget för resor är högst 810 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är mer än 200 kronor. Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 18,50 kronor per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Om du får hel sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

När bidraget inte räcker

De avsatta pengarna för bidraget är oftast lägre än de sökta beloppen. Därför måste SPSM prioritera vilka som kan få bidrag. Även om du som söker uppfyller alla krav är det alltså inte säkert att du får bidrag.

Grunder för prioritering

Om pengarna inte räcker till alla som söker lämnar vi i första hand bidrag till studier som

  • leder till fortsatta studier
  • leder till arbete
  • leder till att du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga får bättre kunskap om funktionsnedsättningen för att klara din livssituation så bra som möjligt.

 

Publicerat onsdag 11 april 2018 Granskat tisdag 6 november 2018