Bidrag för särskild utbildning för vuxna

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och studerar inom skolformen särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag för vissa studier inom särskild utbildning för vuxna.

För att få bidrag ska du som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Det är utbildningsanordnaren, din skola, som skickar in ansökan. Ansökan bör skickas in senast en månad innan utbildningen börjar.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag per timme för de timmar som du deltar i undervisningen.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 82 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad vilket motsvarar 118 timmar.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Publicerat onsdag 11 april 2018 Granskat tisdag 22 januari 2019