Bidrag för särskild utbildning för vuxna

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och studerar inom skolformen särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag för vissa studier inom särskild utbildning för vuxna.

 

 

För att få bidrag ska du som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Det är utbildningsanordnaren, din skola, som skickar in ansökan. Ansökan bör skickas in senast en månad innan utbildningen börjar.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Vad kan du söka bidrag till

 

Du kan söka bidrag per timme för de timmar som du deltar i undervisningen eller på praktikplats.

Studerar du på minst halvtid kan även du få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn i högst sju dagar. Bidraget gäller inte tid för resa till och från skolan eller resa till praktikplats. Bidrag omfatta heller inte raster, luncher eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan frånvaro från undervisningen.

Så här mycket bidrag kan du få

 

Bidraget per timme är 96 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad vilket motsvarar 101 timmar.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.

 

 

Publicerat onsdag 11 april 2018 Granskat onsdag 8 januari 2020