Folkhögskola

Folkhögskolor kan söka flera statsbidrag från SPSM.

Folkhögskolor kan få bidrag för insatser i kurser som har rätt till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Vid insatser i uppdragsutbildning ska uppdragsgivaren stå för kostnaderna. Statens syfte med statsbidrag till folkbildningen är bland annat att verksamheterna ska vara öppna för personer med funktionsnedsättning.

Folkhögskolan ska ha fastställt ett policydokument för den verksamhet som bedrivs för deltagare med funktionsnedsättning enligt Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag. Kriterierna kan du läsa om på Folkbildningsrådets webbplats.

Särskilt utbildningsstöd - bidrag för stödperson

Folkhögskolan anställer stödpersoner för att kursdeltagare med funktionsnedsättning ska få möjlighet att klara sin studiesituation. För stödpersonerna kan folkhögskolan söka särskilt utbildningsstöd.

Övriga stödinsatser

Folkhögskolor kan söka bidrag för övriga stödinsatser till deltagare med funktionsnedsättning. Stödinsatserna kan till exempel vara tolk, anpassning av teknisk utrustning och läromedel eller handledning.

Utvecklingsbidrag

Folkhögskolor med deltagare som har en funktionsnedsättning kan söka statsbidrag för att utveckla sin lärmiljö.

Förstärkningsbidrag

Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser som hör till den ordinarie verksamheten, men som det behövs mera av när man vänder sig till studerande med funktionsnedsättning. De insatser folkhögskolorna kan söka bidrag för är ökad lärartäthet och ökade kurator och psykologinsatser.

Bidrag vid vissa studier

Bidrag vid vissa studier är ett bidrag till deltagare på bland annat korta kurser på folkhögskola. Skolorna kan göra en kollektiv ansökan åt deltagarna. Bidraget kan gå till kostnader för kost, logi och resor. Mer om bidrag vid vissa studier.

Krav på återkoppling

SPSM kan komma att begära in underlag som styrker uppgifterna i folkhögskolornas redovisning av kostnader för särskilt utbildningsstöd. Vid en kontroll ska folkhögskolan kunna göra ett utdrag från bokföringen. Utdraget ska endast innehålla kostnader och intäkter som hör till särskilt utbildningsstöd. Det innebär att kostnader som finansieras med särskilt utbildningsstöd ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

Statsbidrag från SPSM ska redovisas separat i årsredovisning och anges med belopp i resultaträkning, alternativt i not. Årsredovisningar skickas till Folkbildningsrådet.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat fredag 29 december 2017

Kontakt

Eva Mogren

010 473 55 44

Anna Larsson

010 473 51 62

Amanda Lindqvist

010 473 57 78

Skicka e-post till oss: