Specialpedagogiska skolmyndigheten om förutsättningar för verkliga skolförbättringar

I det här momentet intervjuas Per Skoglund, forskning- och utvecklingssamordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, om möjligheter att organisera en skola som möter alla elevers behov.

Per fokuserar på hur organisationen, huvudman, skolledare och lärare, tillsammans skapar en likvärdig skola genom att i första hand arbeta förebyggande och proaktivt för att möta elevers behov. Han beskriver också hur han ser att Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara en stödjande part till skolhuvudman och skolor i denna utvecklingsprocess. Intervjuar gör Ann-Brith Eliasson Labraaten, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillit, samverkan och analys - förutsättningar för verkliga skolförbättringar

Filmen är cirka åtta minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Förslag till frågeställningar

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

  • Precis som det framgår av övriga moment tar Per upp vikten av analys och förståelse för elevens behov, i arbetet med att hitta rätt stöd. Hur har ni organiserat skolans arbete med att se och förstå alla elevers förutsättningar och behov?
  • Per säger att samverkan mellan olika nivåer i styr- och stödkedjan är viktig för att nå förändring och utveckling vilket också visualiseras i filmens i form av en triangel. På vilket sätt påverkar det resonemanget ditt arbete med extra anpassningar?
  • Hur fungerar tillit, samverkan och analys mellan aktörer på olika nivåer i din organisation?

Nästa moment

Nästa moment är det här stödmaterialets avslutande del. Ann-Brith Eliasson Labraaten, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, kopplar Skolinspektionens tio identifierade framgångsfaktorer för arbete med extra anpassningar, till internationell och svensk skolforskning.

Gå vidare till Moment 6 - Avslutande reflektioner

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017