Undervisning

I delmomentet Undervisning finns rektorns, elevhälsans och pedagogens perspektiv, dessutom får vi se inslag från lektioner och höra elevröster. Här ger de medverkande en bild av hur de genomför extra anpassningar i undervisningen. I den här filmen möter du många konkreta exempel som är kopplade till undervisning och du får fler förslag till frågeställningar än i de andra momenten.

Medverkar i filmen gör: Lena Andersson, rektor Dammhagskolan, Annelie van Lunteren, rektor Rosengårdsskolan, Anna Bengtsson, speciallärare Gullviksskolan, Stina Hyltmark, speciallärare Dammhagskolan, Birgitta Jacobsson, skolpsykolog Dammhagskolan, Nour, elev, Sofie Nilsson, lärare Rosengårdsskolan, Reine Rahmé Rihan, lärare Rosengårdsskolan, Jenny Johannesson, lärare Dammhagskolan, Anna-Karin Adamsson, lärare Gullviksskolan, Aye, elev, Alan, elev, Kada Jägare, lärare Gullviksskolan,

Intervjuare är: Ann-Brith Eliasson Labraaten och Anna Sjölander, SPSM.

Hur gör man? Del 3. Undervisning.

Filmen är 17 minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

 

Förslag till frågeställningar

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

En rektor i filmen lyfter att det är viktigt att språket är närvarande i alla ämnen.

 • Hur resonerar du kring vikten av ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen?
 • Vilka tankar får du om hur man kan utvidga den pedagogiska verktygslådan så att den bidrar till en variationsrik undervisning?

I filmen ges många exempel på olika extra anpassningar och intervjupersonerna betonar att det är just exempel, listan förändras med elevernas behov.

 • Hur tänker du kring undervisning i förhållande till elevers behov och förutsättningar?
 • På vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningarna du ger grundar sig i elevens behov?

Elevhälsans arbete är i första hand att arbeta förebyggande och främjande för elevers lärande.

 • Hur arbetar du, tillsammans med elevhälsans olika kompetenser, kopplat till extra anpassningar?
 • Hur involverar du eleven och elevens vårdnadshavare i planering, genomförande och uppföljning?

Lärarna i filmen strävar efter att ha en likartad struktur på alla lektioner.

 • Hur tänker du kring att lärarna i olika ämnen har en gemensam arbetsgång?
 • Lärarna bygger sin gemensamma struktur genom Genrepedagogik, Cirkelmodell och Exit ticket. På vilket sätt kan det bidra till att undervisningen möter elevens behov?
 • Kan arbetssättet underlätta för läraren när det gäller att möta elevens behov med rätt extra anpassningar?

Medverkande säger i filmen att extra anpassningar kan användas på ett sätt som gör att fler elever blir inkluderade. Ett avslutande citat i filmen lyder: "Rättvisa är inte när alla får lika, rättvisa är när du får det du behöver för att lyckas".

 • Hur tänker du att ni kan arbeta inkluderande med extra anpassningar i ditt vardagsarbete?
 • Hur kan en undervisning där rättvisa innebär att man gör olika, se ut i praktiken i din verksamhet?

När du har sett filmen "Hur gör man? Delmoment 3: Undervisning", vilka utvecklingsmöjligheter kan du se för din verksamhet ur de olika perspektiven (rektor-, elevhälso-, pedagogperspektiv)?

Nästa moment

I nästa moment kopplar Anna Sjölander, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, skolans kompensatoriska uppdrag med extra anpassningar och särskilt stöd till Specialpedagogiska skolmyndighetens modell för tillgänglig utbildning.

Gå vidare till Moment fyra - Att utveckla en tillgänglig lärmiljö – god undervisning

Publicerat onsdag 27 september 2017 Granskat onsdag 11 oktober 2017