Hur gör man? Tre skolor berättar

Det här momentet är uppdelat i tre delmoment som tillsammans ger en bild av hur skolorna Dammhagskolan, Gullviksskolan och Rosengårdsskolan arbetar systematiskt med extra anpassningar.

Delmomenten, som ska ses i ett cykliskt sammanhang, heter:

I varje delmoment lyfts tre perspektiv: rektorernas perspektiv, elevhälsans perspektiv samt pedagogernas perspektiv. Även elevernas röster finns med. Skolorna har utformat modeller efter sina förutsättningar, vilket medför att intervjupersonerna nämner olika mötesformer, mötesnamn och rutiner.

Delmomenten tar fasta på betydelsebärande faktorer i skolornas arbete som kan vara användbara i olika skolorganisationers utvecklingsarbete med extra anpassningar.

Gå vidare till Moment 3, Del 1 - Struktur

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017