Hur vi kan stötta dig som vårdnadshavare

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten välkomnar dig som vårdnadshavare. Du har en viktig roll i att stödja ditt barns lärande och utveckling och därför har vi skapat den här sidan. Här kan du hitta information om olika stödformer SPSM erbjuder, till exempel i form av rådgivning, kurser och länkar till olika intresseföreningar. Resurscenteravdelningen kan även bidra med särskilt stöd för vissa funktionsnedsättningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna ska nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. Alla har rätt till en likvärdig utbildning och självklart utgår vi från förskolans och skolornas styrdokument samt Barnkonventionen i vårt arbete. Vi ger vårt stöd till förskolor och skolor i hela landet och det är helt kostnadsfritt. SPSM:s uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion. Vårt huvuduppdrag:

Resurscenter

SPSM har ett särskilt uppdrag som våra resurscenter genomför. Det handlar om att ge fördjupat stöd för barn och elever med vissa funktionsnedsättningar. I det uppdraget ingår det att ge information och utbildning till vårdnadshavare.

Resurscentren utvecklar, fördjupar och sprider kompetens kring lärande för barn och ungdomar som

SPSM:s resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk rådgivning, information, kurs och konferenser. När skolan behöver ett nära och fördjupat stöd kan resurscentren även genomföra specialpedagogiska utredningar. På uppdrag av förskolan eller skolan kartläggs elevens förutsättningar, lärmiljö och skolsituation.

Information och utbildning

I nuläget är det flera utbildningar för er vårdnadshavare som är inställda, men vi på resurscenter arbetar på att utveckla information och utbildningar. Här på vår webbplats kan du hitta en hel del information som kan vara bra för dig att ta del av.

Problematisk skolfrånvaro

Föräldrar som SPSM har kontakt med uttrycker ibland oro för sitt barn som inte vill gå i skolan. Det är av stor vikt att ha god samverkan med skolan för att kunna utreda orsaker och komma fram till goda lösningar för eleven när det gäller närvaron i skolan.  Läs mer på våra sidor om att främja skolnärvaro.  

Samverkan

Som vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning är det många gånger nödvändigt att samverka med förskola, skola och andra aktörer för att barnets utveckling och lärande ska gynnas. SPSM har tagit fram en skrift med flera praktiska exempel kring hur man kan uppnå en god samverkan. Du kan också läsa mer om samverkan ur ett skolperspektiv på Skolverkets webbplats.

Publicerat fredag 17 mars 2023